Данъци и счетоводство

Ще трябва ли да променяме пак ЗДДС заради туристическите услуги?

Ще трябва ли да променяме пак ЗДДС заради туристическите услуги?
09
2014

Решение по дело C-189/11 на Европейската комисия срещу Кралство Испания

За последните няколко години темата за облагането на туристическите услуги стана причина за няколко изменения на ЗДДС и ППЗДДС, както и за специални указания. Въпреки всички тези мерки обаче, част от представителите на бранша и...

Сподели тази статия: 

Финансовите къщи със задължителна регистрация

Финансовите къщи със задължителна регистрация
09
2014

Краен срок – 30 септември за регистрация в НАП

Промените, приети в началото на 2014 г. във Валутния закон и в наредбите на НАП задължават чейнджбюрата да се регистрират в НАП до края на м. септември 2014 г.

Счита се, че така ще се спре порочната практика да се търгува с валута, без да...

Сподели тази статия: 

МСФО 15 – Приходи от договори с клиентите е приет

МСФО 15 – Приходи от договори с клиентите е приет
08
2014

Естество, размер, график и риск на приходите и паричните потоци от договори с клиенти

С решение от 28 май 2014 г. СМСС прие окончателно МСФО 15 – Приходи от договори с клиентите. Процесът по изработване на новия стандарт започва още през 2002 г., продължи с промени и обсъждане през 2008, 2010 и 2011 г., за да...

Сподели тази статия: 

Изменения във формулярите за вписване в Търговския регистър

Изменения във формулярите за вписване в Търговския регистър
07
2014

Сериозни промени в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър

Последните промени в Наредба № 1 от 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър са свързани с изискванията на Закона за икономическите и финансовите отношения на дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен...

Сподели тази статия: 

Ново КРМСФО Разяснение 21 – Налози

Ново КРМСФО Разяснение 21 – Налози
07
2014

КРМСФО 21 води до изменения в МСС 1, МСС 24, МСС 34 и МСС 37

Настоящото Разяснение 21 е отговор на потребностите от поясняване на начините за счетоводно отчитане на налозите във финансовите отчети на предприятията, обложени с тях и най-вече да се изясни кога се признават...

Сподели тази статия: 

Страници

Go to top