Имате служител в майчинство, а предприятието прекратява дейността си?

Имате служител в майчинство, а предприятието прекратява дейността си?
11
2016

Как трябва да подавате данните с декларация образец № 1 и 6 за наетото лице до изтичане на срока на майчинството при прекратяване на дейността на предприятието?

Задължението за подаване на персонални данни за осигуряването на наетите лица с декларация образец № 1 и за дължимите за тях осигурителни вноски и данък по ЗДДФЛ с декларация образец № 6 е на работодателя (осигурителя), но те могат да се подават и чрез упълномощено лице – на място в компетентната ТД на НАП или по електронен път – чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.

За да се избегне възможността подаването на декларации по наредбата да се приеме за извършване на трудова дейност, за която да трябва да се внасят осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице на собственика на предприятието, което се прекратява, то няма пречка да упълномощите друго лице да подава от името на предприятието данните с декларация образец № 1 и 6 до изтичане на срока на майчинството.

Все пак обърнете внимание, че фактът на подаването на декларации по наредбата сам по себе си не е доказателство за извършване на трудова дейност от лицето, което ги подава. Упражняването на трудова дейност от лицата по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от КСО се установява за всеки конкретен случай в хода на административното производство по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Go to top