Как да избегнете двойното данъчно облагане с Италия?

Как да избегнете двойното данъчно облагане с Италия?
08
2016

Одобрен е проект на нова спогодба за избягване на двойното данъчно облагане на доходите

Министерският съвет одобри проект на нова Спогодба между България и Италия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и предотвратяване на отклонението или заобикалянето от облагане, като основа за водене на преговори.

Каква е ситуацията в момента? И към настоящия момент между двете страни действа Спогодбата между Народна република България и Република Италия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото. Тази спогодба обаче е подписана през 1988 г., в условията на различни икономически отношения между страните и при действието на различна правна регламентация в българското законодателство в областта на данъците. Като заключение може да кажем, че това я прави неефективен инструмент за разрешаване на случаи в областта на международното двойно данъчно облагане. Същевременно действащата спогодба не създава достатъчно възможности за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане.

Какво да очакваме от новата спогодба? Проектът на нова спогодба е цялостна система за разпределение на данъчното облагане между двете държави. Той съответства на действащото българско данъчно законодателство и на съвременните принципи на международното данъчно облагане, отразени в Модела на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

Коментари по Модела на данъчна спогодба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и решени казуси за:

  • Дружества с чуждестранно участие в капитала – дивиденти, ликвидационни дялове, лихви, отношения с фирмата майка.
  • Консултантски, посреднически, маркетингови, софтуерни и електронни услуги, организиране на обучения, конференции и панаири от и за чуждестранни лица.
  • Сделки с недвижими имоти с чуждестранни лица – ЗДДФЛ, ЗКПО и ДДС.
  • Наемане на чуждестранни лица – ЗДДФЛ, СИДДО и приложимо осигурително законодателство.
  • Данъчни ефекти при реализиране на доходи в чужбина от български лица – ЗДДФЛ, ЗКПО, СИДДО.
  • Процедура за прилагане на облекчения по СИДДО.
Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Международно данъчно облагане и осигуряване + CD

Международно данъчно облагане и осигуряване

Връзката между българското и чуждестранното законодателство + практически решения на конкретни казуси!Прочети още

Цена:127,20 лв
Категория новини: 
Go to top