Трудови правоотношения с граждани на други държави

Трудови правоотношения с граждани на други държави
10
2016

Новите правила вече са факт

Свободното движение на хора в ЕС и световната глобализация в последните години ни поставят пред предизвикателствата:

  • Как да оформим документално вътрешнокорпоративния трансфер?
  • През каква процедура трябва да минем, когато ни трябва висококвалифициран специалист от друга държава?
  • Какво разрешение за работа е нужно, за да приемем командирован или изпратен работник или служител от трета държава?
  • Сезонни работници от трета държава – процедурата вече е еднозначно определена!

Целта на актовете, свързани със Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност е да осигурят правна сигурност както на желаещите да работят в рамките на ЕС граждани на трети държави, така и за пазара на труда на приемащите държави-членки.

ЗТМТМ урежда следните групи обществени отношения:

  • регулирането на достъпа до пазара на труда на работници – граждани на трети държави, включително извършването на дейност на свободна практика;
  • осъществяването на правото на свободно движение в Република България на работници – граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
  • заетостта на български граждани при свободното им движение в рамките на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство;
  • двустранното регулиране на заетостта с трети държави – както на български граждани на тяхна територия, така и на техни граждани в Република България.

Какво не обхваща ЗТМТМ?

  • Условията и редът, при които работниците – граждани на трети държави, и членовете на техните семейства, както и граждани на трети държави – членове на семейство на български граждани, може да влизат, да пребивават и да напускат Република България. Тези обществени отношения се уреждат със Закона за чужденците в Република България.
  • Условията и редът, при които гражданите на други държави-членки на Европейския съюз, и членовете на техните семейства, както и гражданите на държави-страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства влизат, пребивават и напускат Република България, които се определят със Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства.
Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели + CD

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Процедури и готови бланки по назначаване, уволнение, дисциплинарни наказания, работно време, отпуски, командироване, здравословни и безопасни условия на труд+ Новият ред за командироване и изпращане в рамките на предоставяне на услуги Цена на наръчник: 115,20 лв.Прочети още

Цена:115,20 лв
Категория новини: 
Go to top