Трябва да назначите висококвалифициран специалист от друга държава?

Трябва да назначите висококвалифициран специалист от друга държава?
11
2016

Решението е „синя карта на ЕС“

За целите на висококвалифицирана заетост, ако се наемат чужденци на работа в Република България следва да се издава единно разрешение за пребиваване и работа тип „синя карта на ЕС“ съгласно разпоредбите на Закона за чужденците в Република България и правилника за прилагането му.

„Синя карта на ЕС“ е документът за пребиваване и работа на чужденец, което дава право на притежателя да пребивава и да работи на територията на държава – членка на Европейския съюз, за целите на висококвалифицираната трудова заетост.

Разрешение за пребиваване и работа тип „синя карта на ЕС“ могат да получат чужденци, които притежават виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни и са висококвалифицирани работници по смисъла на Закона трудовата миграция и трудовата мобилност.

Разрешението за пребиваване и работа тип „синя карта на ЕС“ се издава след издадено разрешение от органите на Министерството на труда и социалната политика за срок една година, като се подновява при наличие на основания за преиздаването му.

В случай че срокът на трудовия договор е по-малък от една година, разрешението се издава за срока на продължителността на договора, удължен с три месеца.

Членовете на семейството на притежателя на синя карта могат да получат разрешение за продължително пребиваване със срок на валидност, съответен на срока на пребиваване на притежателя на синя карта на ЕС. За издаване на разрешение за пребиваване на членовете на семейството следва да бъдат изпълнени изискванията на чл. 24, ал. 2 от Закона за чужденците в Република България.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели + CD

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Процедури и готови бланки по назначаване, уволнение, дисциплинарни наказания, работно време, отпуски, командироване, здравословни и безопасни условия на труд+ Новият ред за командироване и изпращане в рамките на предоставяне на услуги Цена на наръчник: 115,20 лв.Прочети още

Цена:115,20 лв
Категория новини: 
Go to top