Изменения в данъчните закони за 2014 г. Какво да очакваме от ЗДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ през 2014 г.

Практически семинар с

Мина Янкова – данъчен експерт, специалист по ЗДДС
Цветана Янкова – данъчен експерт на НАП, специалист по ЗКПО
Евгения Попова – данъчен експерт на НАП, специалист по ЗДДФЛ

03.12.2013 г., Венус център, бул. "Княз Ал. Дондуков" №9, София

08:30 – 09:00 ч.

Регистрация на участниците

09:00 – 11:00 ч.

Актуални въпроси по прилагането на ЗДДС.Промени в ЗДДС и ППЗДДС, в сила от 1 януари 2014 г.Влияние на решенията на СЕО в областта на непрякото облагане

 • Въвеждане на специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност
 • Създаване на механизъм на обратното начисляване на ДДС при доставки на зърнени  култури
 • Особени случаи при определяне на данъчната основа при бартер и при дерегистрация. Коментар на практиката на Европейския съд.
 • Подобрение на нает актив – данъчна основа и данъчно събитие
 • Нови правила за определяне на облагаема стойност при внос.
 • Облагане с нулева ставка на доставка на транспортни услуги свързани с внос

Свободна дискусия и въпроси на участниците

11:00 – 11:15 ч.

Кафе-пауза

11:15 – 12:45ч.

 • Промени по отношение на доставки на стоки по договори за лизинг.
 • Право на данъчен кредит за леки автомобили. Анализ на лизингови договори в контекста на разпоредбите за право на приспадане на данъчен кредит на автомобилите. Коментар на решение на СЕС по дело C 118/11„ЕОН Асет Мениджмънт“ ООД.
 • Промени в разпоредбите, които приравняват на  възмездна доставка безвъзмездното предоставяне на стоки или услуги за лични нужди или за цели, различни от икономическата дейност на данъчно задълженото лице 
 • Промени, свързани с извършване на корекции при липси на стоки при тяхното съхраняване и транспортиране съгласно нормативен акт или фирмени стандарти и нормали.
 • Други промени, свързани с освобождаване от данък при внос, с начина на съхраняване на документи и с реда за начисляване на данъка при внос или за възстановяване на данъка при инвестициони проекти. Прихващане, приспадане и възстановяване на резултат за периода – данък за възстановяване

Свободна дискусия и въпроси на участниците

12:45 – 13:15 ч.

Обедна почивка

13:15 – 15:30 ч.

Изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане за 2014 г.

 1. Промени, свързани с определянето на данъчния финансов резултат
  • Вземания
  • Задължения
  • Неизплатени доходи на местни физически лица.
 2. Промени в данъчните облекчения
  • Данъчно стимулиране при предоставяне на стипендии
  • Преотстъпване на корпоративен данък за производствена дейност
 3. Промени, засягащи данъка, удържан при източника
  • Доходи от лихви
  • Административно сътрудничество
 4. Промени, засягащи алтернативните данъци

15:30 – 15:45 ч.

Кафе-пауза

15:45 – 17:15 ч.

Промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица в сила от 01.01.2014 г.

 1. Промени, свързани с данъчните облекчения.
 2.  Промени, свързани с определянето на облагаемия доход и формирането на годишната данъчна основа.
 3. Промени, свързани с декларацията за дължими данъци по чл. 55 от ЗДДФЛ.
 4. Задължение за предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен.
 5. Други редакционни промени в ЗДДФЛ.

17:15 – 17:30 ч.

Приключване на семинара.
Оценка и раздаване на сертификати.

В нашия практически семинар, Вие ще намерите:

 • важна практическа информация и напътствия;
 • компетентни отговори на вашите въпроси;
 • тълкувания на практически казуси;
 • насоки и съвети - достъпно представени.

При нас ще получите възможност:

 • да отправите въпроси към специалист;
 • да споделите опит с другите;
 • да проверите знанията и възможностите си;
 • да получите сертификат за участие.

Нашите практически семинари са предвидени за малки групи - около 20 участника.

По този начин ние ви гарантираме, че получавате максималното от участието си - лично отношение и специфична практическа информация!

В таксата за участие са включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, обяд.

 

 

Сподели този семинар: 
Go to top