Административнонаказателна отговорност за нарушения по новия ЗОП и ППЗОП 2016 | РААБЕ Експерт

Административнонаказателна отговорност за нарушения по новия ЗОП и ППЗОП 2016

Административнонаказателна отговорност за нарушения по новия ЗОП и ППЗОП 2016
06
2016

Наказателната отговорност ще бъде само за физически лица

Су­бек­ти на ад­ми­нис­т­ра­тив­но­на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност за на­ру­ше­ния на ЗОП и на ППЗОП ве­че ще бъ­дат са­мо фи­зи­чес­ки ли­ца. При­чи­на­та за то­ва е нас­тъ­пи­ла­та про­мя­на в прав­ния ста­тут на въз­ло­жи­те­ли­те по чл. 5 от ЗОП и де­фи­ни­ра­не­то им са­мо ка­то фи­зи­чес­ки ли­ца.

Фи­зи­чес­ки­те ли­ца, ко­и­то мо­гат да от­го­ва­рят за на­ру­ше­ния на ЗОП, към мо­мен­та на из­вър­ш­ва­не на на­ру­ше­ни­е­то тряб­ва да при­те­жа­ват ня­кое от след­ни­те ка­чес­т­ва:

  • въз­ло­жи­тел по сми­съ­ла на чл. 5, ал. 2 или 3 от ЗОП;
  • длъж­нос­т­но ли­це, на ко­е­то са де­ле­ги­ра­ни пра­во­мо­щия по си­ла­та на чл. 7 от ЗОП (упъл­но­мо­ще­но ли­це или ли­це, за­мес­т­ва­що въз­ло­жи­те­ля).

Фи­зи­чес­ки­те ли­ца, ко­и­то мо­гат да от­го­ва­рят за на­ру­ше­ния на ППЗОП, са те­зи, ко­и­то:

  • ви­нов­но са из­вър­ши­ли на­ру­ше­ния на им­пе­ра­тив­ни раз­по­ред­би на ППЗОП;
  • са до­пус­на­ли из­вър­ш­ва­не на на­ру­ше­ния на ППЗОП;
  • имат ка­чес­т­во­то на чле­но­ве на ко­ми­сия – те от­го­ва­рят са­мо за на­ру­ше­ния на ППЗОП, ко­и­то са из­вър­ши­ли в то­ва си ка­чес­т­во.

Про­из­вод­с­т­во­то за ре­а­ли­зи­ра­не на ад­ми­нис­т­ра­тив­но­на­ка­за­тел­на от­го­вор­ност за на­ру­ше­ния на ЗОП се раз­ви­ва по пра­ви­ла­та на За­ко­на за ад­ми­нис­т­ра­тив­ни­те на­ру­ше­ния и на­ка­за­ния (ЗАНН).

Пълният материал ще немерите в практически наръчник „Процедури по обществени поръчки. Коментар + нормативна уредба на CD“.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Процедури по обществени поръчки

Процедури по обществени поръчки

Новият Закон за обществените поръчки и пълен коментар по неговото прилагане!

Експертен коментар по правилата и праговете, процедурите за възлагане, контрола и обжалването.Прочети още

Цена:48,00 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top