Често срещани грешки при обществени поръчки | РААБЕ Експерт

Често срещани грешки при обществени поръчки

07
2019

На какво да обърнете внимание и как да избегнете грешките?

Често допускани грешки и несъответствия при обществените поръчки са свързани с:

· непредставяне на задължителна според закона информация (за естеството и обема на възлагания договор, за изискваните гаранции, мотиви в определените от закона случаи и др.);

· посочване на неточна или формална информация (неправилно посочване на сроковете за обжалване, неточна информация за сертификати, излагане на формални мотиви и др.);

· липса, неточно формулирани или непропорционални минимални нива при критериите за подбор;

· непредставяне на информация за документите, чрез които се доказва съответствие с критериите за подбор (чл. 59, ал. 5 ЗОП);

· неправилно адресиране на изисквания за притежавани сертификати към производителите вместо към доставчиците – участници в процедурата (чл. 63, ал. 1, т. 10 ЗОП);

· неприлагане на образеца на обявление „Социални и други специфични услуги – обществени поръчки“ в приложимите случаи;

· посочване на различна информация в различните документи (при основанията за отстраняване, критериите за подбор, срокове и условия за изпълнение и др.).

Където се разглеждат документите, с които се открива процедурата по възлагане, грешките най-често касаят:

· нарушения/пропуски при поддържане на профила на купувача (липса на информация за датите на публикуване на отделните документи, непълна преписка и др.);

· грешки, касаещи изпълнението на задълженията за публикуване на документацията (посочване на неактивен линк към електронната преписка на поръчката, неспазване на сроковете за публикуване и др.).

По отношение на методиките за оценка, подложени на проверка, системните слабости се изразяват в следното:

· използване на общо формулирани и неясно дефинирани понятия и изрази в методиката за оценка;

· липса на конкретна информация за правилата, които ще се прилагат при определяне на оценката;

· неясни указания за реда и начина, по който ще се извършва оценяването на предложенията/трудно разграничими надграждащи условия за оценка;

· значими разлики в стъпките на оценяване, грешни формули;

· предвидено оценяване на оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя.

Спестете си грешките!

Срещу статията - Посетете практически семинар: ЗОП 2019 г. - Предизвикателства за  възложители и изпълнители, 27 септември 2019 г., гр. София, парк-хотел Москва

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели + CD

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Процедури и готови бланки по назначаване, уволнение, дисциплинарни наказания, работно време, отпуски, командироване, здравословни и безопасни условия на труд+ Новият ред за обработване на лични данни при трудови правоотношенияПрочети още

Цена:115,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top