Данък, удържан при източника | РААБЕ Експерт

Данък, удържан при източника

Данък, удържан при източника
03
2016

Облагане на доходи на местни и чуждестранни лица

Доста често срещана практика у нас е в дадена фирма да се ползват чуждестранни лица – било то като управители, консултанти, автори на различни разработки, със защитени авторски права и много др.

Тогава възникват няколко въпроса:

 • Има ли разлика в данъчната основа за облагане при подобни случаи?
 • Кога не се облагат и съответно кога и къде се облагат доходите от дивиденти и ликвидационни дялове?
 • Кои доходи на практика влизат в брутния размер на облагаемия доход?

Според действащата нормативна уредба:

 1. Данъчната основа за определяне на данъка, за доходите от дивиденти е брутният размер на разпределените дивиденти.
 2. Данъчна основа за определяне на данъка за доходите от ликвидационни дялове е разликата между пазарната цена на подлежащото на получаване от съответния акционер или съдружник и документално доказаната цена на придобиване на акциите или дяловете му.
 3. Данъчна основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходите от лихви по договори за финансов лизинг, в случаите когато в договора не е определен размер на лихвата, е пазарната лихва.
 4. Данъчна основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходите на чуждестранни лица от разпоредителни действия с финансови активи, е положителната разлика между продажната им цена и тяхната документално доказана цена на придобиване.
 5. Данъчна основа за определяне на данъка, удържан при източника за доходи на чуждестранни лица от разпореждане с недвижимо имущество, е положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване на това имущество.
 6. Данъчна основа за данъка, удържан при източника за доходите на чуждестранни лица, във всички други случаи е брутният размер на доходите.

Прилагат се две данъчни ставки, съответно:

 1. Данъчната ставка на данъка върху доходите по чл. 194 от ЗКПО (дивиденти и ликвидационни дялове) е 5 на сто.
 2. Данъчната ставка на данъка върху останалите доходи по чл. 195 от ЗКПО е 10 на сто.
Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top