ДДС при недвижимите имоти, в сила от 01.01.2017 г. | РААБЕ Експерт

ДДС при недвижимите имоти, в сила от 01.01.2017 г.

ДДС при недвижимите имоти, в сила от 01.01.2017 г.
01
2017

Дълготрайни активи, по смисъла на ЗДДС

В ЗДДС е въведено правилото, че когато недвижим имот, който представлява част от стопанските активи на данъчно задължено лице и се използва както за целите на стопанската му дейност, така и за лично потребление, ДДС върху разходите за този имот се приспада само пропорционално на неговото използване за целите на стопанската дейност на данъчно задълженото лице

Става въпрос за правилото на чл. 168а от Директива 2006/112/ЕО, което в нашия закон е интерпретирано с новите чл. 71а и 71б.

 По силата на чл. 71а, ал. 1 и 5 от ЗДДС, за начислен данък при придобиване и изграждане на недвижим имот или за учредено в полза на регистрираното лице вещно право върху недвижим имот, който ще се използва едновременно както за независима икономическа дейност, така и за лични нужди на данъчно задълженото лице (ДЗЛ), на собственика, работниците и служителите или по-общо казано – за цели, различни от неговата независимата икономическа дейност, лицето приспада данъчен кредит в съответствие с правилата на глава 7 от ЗДДС само за частта от начисления му данък, съответстващ на из-ползването на имота за независима икономическа дейност. Размерът на данъка, за който се приспада данъчен кредит, се определя, като начисленият  за имота данък се умножава по пропорцията на очакваното използване на недвижимия имот за независима икономическа дейност спрямо общото използване както за независима икономическа дейност, така и за цели, различни от независимата икономическа дейност, изчислен до втория знак на десетичната запетая (чл. 71а, ал. 2).

При положение че тази дейност включва и осъществяването на освободени доставки, за определения посредством пропорцията данък за приспадане ДЗЛ има право на частичен данъчен кредит съгласно правилата на чл. 73 от закона. Въпросната пропорция по чл. 71а, ал. 2 – на очакваното използване на имота за независима икономическа дейност спрямо общото му използване за стопанска и нестопанска дейност, трябва да се формира чрез прилагането на критерий за разпределяне, който гарантира максимално точно изчисляване на размера на ДДС, съответстващ на използването на недвижимия имот за независима икономическа дейност, като се отчита спецификата на имота (ал. 4 от чл. 71а).

При положение че регистрирано лице включи в стопанските си активи не целия, а част от недвижимия имот, която може да се обособи и разграничи, с каквото право лицето разполага, за невключената в стопанските активи част от имота разпоредбите на ЗДДС не се прилагат (чл. 71а, ал. 6).

По силата на чл. 71б от ЗДДС лицата могат да прилагат нормите на чл. 71а (без ал. 6) и за стоки, различни от недвижими имоти, включени в стопанските им активи, които са или биха били дълготрайни активи, и които ще се използват едновременно както за извършване на независима икономическа дейност, така и за лични нужди на лицето или за нуждите на неговите работници и служители, или по-общо за цели, различни от неговата независима икономическа дейност.

ЗИДЗАДС въведе и дефиниция за целите на ДДС на понятието „дълготрайни активи“. Тя се съдържа в § 1, т. 83 от ДР на ЗДДС.

С нормите на чл. 71а и 71б законодателят се опитва да ограничи първоначалния размер на правото на данъчен кредит за имоти и други дълготрайни активи, ползвани освен за икономическа дейност и за лично (нестопанско) потребление от едно регистрирано лице или от неговия персонал.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях. ДДС особености

Сделки с недвижими имоти и вещни права върху тях. ДДС особености

Третиране на ДДС услуги с недвижими имоти, в сила от 01.01.2017 г.Прочети още

Цена:48,00 лв


Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top