ДДС при туристически услуги | РААБЕ Експерт

ДДС при туристически услуги

07
2019

Специален ред на маржа при обща туристическа услуга

Пример: Фирма е туристически агент. Работи от свое име и за своя сметка. Реализирала е приходи от такси за ученически лагер в размер на 45 000,00 лева и е издала фактури за всяка една такса без да начислява ДДС. Разходите от хотела за настаняването са фактурирани в обща фактура за 24 000,00 лева като 2000 лв. от тях са със ставка 20 % ДДС, а останалите – настаняването е 9 % ДДС.

Как да определим маржа на общата туристическа услуга?

В случая дружеството е туристически агент, но в конкретния казус действа от свое име и за своя сметка, поради което е приложим специалния ред на облагане на маржа на обща туристическа услуга.

Съгласно чл. 136, ал. 1 от ЗДДС, когато туроператор предоставя от свое име стоки или услуги във връзка с пътуването на пътуващо лице, за осъществяването на което се използват стоки или услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, смята се, че се извършва една доставка на обща туристическа услуга.

Съгласно определението, дадено в § 1, т. 37 от ДР на ЗДДС, „туроператор“, „туристически агент“, „основни туристически услуги“ са тези по смисъла на Закона за туризма, независимо дали туроператорът и туристическият агент са регистрирани по реда на Закона за туризма. Предвид тези текстове, за туроператор или туристически агент се счита всяко данъчно задължено лице, извършващо туроператорска дейност и/или туристическа агентска дейност по смисъла на Закона за туризма, независимо дали лицето е регистрирано по реда на същия закон. Статутът на лицето, осъществяващо услугата е правно ирелевантен, като определящо за данъчното третиране на доставката е естеството на предоставяната услуга.

Предвид посоченото, всяко данъчно задължено лице, което закупува от други данъчно задължени лица стоки и/или услуги и ги предоставя от свое име в непроменен вид на пътуващото лице, извършва доставка на обща туристическа услуга и се облага по реда на Глава шестнадесета на ЗДДС.

По смисъла на чл. 139, ал. 1 от ЗДДС, данъчната основа на доставката на обща туристическа услуга е маржът, който представлява разликата, намалена с размера на дължимия данък, между:

1. общата сума, която туроператорът е получил или ще получи от пътуващото лице или от третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи, като комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;

2. сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от туроператора от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко, включително данъка по този закон.

При прилагане на този специален ред на облагане, не е налице право на приспадане на данъчен кредит за стоките и услугите, от които туристите се възползват пряко – хотелското настаняване (със ставка от 9 %) и другите услуги (със ставка от 20 %). Съответно, във връзка с получената фактура на стойност 24 000 лв., дружеството не приспада данъчен кредит и същата се ползва в пълен размер при определянето на маржа (сумата по чл. 139, ал. 1, т. 2 от ЗДДС).

За приходите от такси за ученически лагер (45 000 лв. – сумата по чл. 139, ал. 1, т. 1 от ЗДДС), не възниква задължение за начисляване на данък при получаването на сумите. При издаване на фактури (при получаването на сумите) не се определя размер на данък, съответно във фактурите се вписва текст „режим на облагане на маржа – туристически услуги“ (чл. 142, ал. 1 от ЗДДС). Фактурите се отразяват в дневника за продажби за данъчния период, в който са издадени, без за тях да се попълва информацията в колони 9 - 25 на приложение № 10.

Задължение за начисляване на данък ще възникне на датата на данъчното събитие. Съгласно чл. 138, ал. 1 от ЗДДС, дата на възникване на данъчното събитие за доставката на обща туристическа услуга е датата, на която пътуващото лице се възползва за първи път от доставката. В конкретния случай, това е датата на започване на лагера.

При възникване на данъчно събитие за доставката на обща туристическа услуга, фирмата начислява данъка за извършената от него доставка на обща туристическа услуга, като съставя протокол най-късно до 15 дни от възникване на данъчното събитие.

Данъкът при доставката на обща туристическа услуга се определя по следната формула:

Д = [(ОС – ПокОб) / (100 + ДС)] x ДС, като:

  • ОС е общата сума, която туроператорът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи, като комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки (45 000 лв.),
  • ПокОб – общата сума на данъчните основи и данъка за получените от туроператора от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко (24 000 лв.),
  • ДС – данъчната ставка в размер 20 на сто.

С посочените от дружеството суми, данъкът ще се определи както следва:

Данък = (45 000 лв. – 24 000 лв.) x 20/120 = 21 000 х 20/120 = 3500 лв.

По този начин, в протоколът следва да се посочи данъчна основа 17 500 лв. и данък в размер на 3500 лв.

Протоколът е документ за дружеството – той не се предоставя на клиента. Същият се отразява в дневника за продажби за съответния данъчен период, като се попълва информацията в колони 9 - 25 на приложение № 10.

В обобщение, във връзка с документирането на доставка на обща туристическа услуга може да се посочи, че се издава фактура за клиента без данък (при получаване на плащането), а протоколът, с който се начислява данъка е документ, който не се предоставя на клиента, а е само за целите на облагането с ДДС.

Коментар: Даниела Савова

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

ДДС правила за 2019 г.

Решението на всички казуси по ДДС през 2019 г.:  автомобили, ваучери, недвижими имоти, заем от фирмата-майка, софтуерни услуги, услуги по електронен път и  …Прочети още

Цена:48,00 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Е-книга ДДС практика и решенията на СЕС №2

Е-книга ДДС практика и решенията на СЕС №2

Най-важните решения на Съда на Европейския съюз по ДДС казуси!

Възможни ситуации за прилагането им!

...Прочети още

Цена:30,00 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Решения на ВАС по ДДС дела - практика и приложение

Решения на ВАС по ДДС дела

Преглед на най-важните съдебни данъчни казуси у нас

Експертен коментар и конкретни примери

Съвети и възможни тълкуванияПрочети още

Цена:34,32 лв


Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top