Доходите ни – вече достояние на всички в Европейския съюз | РААБЕ Експерт

Доходите ни – вече достояние на всички в Европейския съюз

Доходите ни – вече достояние на всички в Европейския съюз
01
2014

Задължения за предоставяне на информация за целите на автоматичния обмен на информация между държавите членки

Разпоредбите на Директива 2011/16/ЕС на Съвета от 15.02.2011 г. относно административното сътрудничество в областта на данъчното облагане влязоха в сила и в нашето законодателство от 01.01.2013 г. Настоящите изменения в Данъчно-осигурителния процесионален кодекс доразвиват и прецизират лицата и органите, които са задължени по силата на този нормативен акт да предоставят информация и доведоха до промени в ЗКПО и ЗДДФЛ.

Такава информация ще се изисква от НОИ, Агенция по вписванията, пенсионно-осигурителни и застрахователни дружества.
Според промените в ЗКПО в ал. 5 на чл. 201 с деклариране на дължимия данък при източника (образец 4001), лицата, задължени да удържат и внасят данък при източника по чл. 195 или получателите на доходи в случаите, когато платецът не е задължен да удържа и внася данък, предоставят информация за доходите по чл. 143з за:

 • доходи от трудови правоотношения;
 • възнаграждения по договори за управление и контрол;
 • застрахователни обезщетения/премии, изплатени при настъпило застрахователно събитие по договори за застраховки „Живот“, когато не попадат в обхвата на друг обмен на информация между държавите  членки на Европейския съюз;
  Ÿ пенсии;
 • собственост и/или доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително от ограничени вещни права върху такова имущество;
 • Ÿдоходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество.

   

  Тази информация ще се предоставя веднъж годишно от НАП, т. е. срокът за 2014 г. е 31.01.2015 г.

  Особеното е, че за разлика от информацията в самата декларация по чл. 201 от ЗКПО получателите на доходите са „анонимни“, то за горепосочените доходи ще се подава изключително подробна и детайлна информация, която ще позволява еднозначно идентифициране на лицето, получател на дохода, държавата, на която е местно лице и др. Този ред ще се прилага и за чуждестранни юридически лица, които реализират доходите чрез място на стопанска дейност в България.

  Част от този пакет промени е и новият чл. 73а в ЗДДФЛ. Информацията за доходите от трудови правоотношения ще се предоставя от работодателите до 30 април на годината, следваща годината на начисляване и/или изплащане на доходите по ред, начин и формат определени от НАП.

  По силата на чл.73а, ал.1 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на КСО – платци на доходи, ще предоставят информация на НАП за доходите от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество, както и за договори за управление и контрол, подлежащи на облагане с окончателен данък 0 декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ (образец 4001).

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Данъчен наръчник – Актуален коментар и практически примери

Данъчен наръчник – Актуален коментар и практически примери

Има законен начин за намаляване на данъчната тежест. Научете КАК!

 

 Прочети още

Цена:127,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top