Готови ли сте за преминаване към новата версия на ISO 9001 | РААБЕ Експерт

Готови ли сте за преминаване към новата версия на ISO 9001

Готови ли сте за преминаване към новата версия на ISO 9001
02
2016

Указания за провеждане на вътрешен одит

Преди провеждането на вътрешения одит при преминаване към новата версия на ISO 9001:2015 г. обърнете внимание на следните въпроси по клауза 4 от стандарта.

 • Разбиране на организацията и на нейния контекст - т. 4.1:

Проверете дали сте определили: външните и външните  обстоятелства, които са от значение за постигането на целите и стратегическите насоки, и които влияят на способността за постига желания резултат от функционирането на СУК.  Не забравяте, че  трябва да наблюдавате и проверявате информацията, свързана с тези външни и вътрешни обстоятелства.

 • Разбиране на потребностите и очакванията на заинтересованите страни – т.4.2:

Обърнете внимание не само на клиентите, но и на заинтересованите страни. Трябва да определите: заинтересованите страни, които са свързани със СУК; изискванията на тези заинтересовани страни, които са свързани с функционирането на СУК. Наблюдавайте и проверявайте информацията, свързана със заинтересованите страни и съответните им изисквания.

 • Определяне на обхвата на СУК – т.4.3:

Обхватът на СУК трябва да бъде достъпен и да бъде поддържан във вид на Документирана Информация /ДИ/. Съответствие с новата версия на стандарта може да бъде обявено само ако изискванията, определени като неприложими, не влияят на способността или отговорността на организацията да гарантира съответствието на своите продукти и услуги и на повишаването  на удовлетвореността на клиентите.

Обърнете внимание : Ако едно изискване на този международен стандарт може да бъде приложено в рамките на определения обхват, то трябва да бъде приложено от организацията. Ако едно изискване на този международен стандарт не може да бъде приложено, това не би следвало да влияе на способността или отговорността на организацията да гарантира съответствието на своите продукти и услуги.

 • Система за управление на качеството и нейните процеси – т.4.4:

Организацията трябва да определи процесите, необходими за СУК, както и да:

 1. определи необходимите входни елементи и очакваните изходни елементи от тези процеси;
 2. определи последователността и взаимодействието на тези процеси;
 3. определи и прилага критериите и методите, (включително наблюдение, измерване и свързаните с тях индикатори за резултатност), необходими за осигуряване на ефикасното функциониране и управление на тези процеси;
 4. определи необходимите ресурси за тези процеси и да осигури тяхната наличност;
 5. разпредели отговорностите и правомощията за тези процеси;
 6. вземе предвид рисковете и възможностите в съответствие с изискванията на т. 6.1;
 7. oцени тези процеси и извърши всички необходими  промени, за да осигури, че тези процеси дават очакваните резултати;
 8. подобрява процесите и СУК.
Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top