Искате да направите дарение. Какви са данъчните Ви задължения в тази връзка? | РААБЕ Експерт

Искате да направите дарение. Какви са данъчните Ви задължения в тази връзка?

Искате да направите дарение. Какви са данъчните Ви задължения в тази връзка?
09
2015

Коментар и приложими разпоредби при документиране на направено и получено дарение

Разходите за дарения са разходи, които не са свързани с основната дейност на търговските дружества. Поради това тези разходи са определени като непризнати за данъчни цели и съответно с тях се увеличава счетоводният финансов резултат за целите на определяне на данъчния финансов резултат.

За определени видове разходи за дарения ЗКПО предвижда лимитиран размер на разходите, които се признават за данъчни цели. За тези разходи за дарения се регулира само превишението на разходите над размерите, посочени в чл. 31 от ЗКПО.

Във връзка с документирането на разходите за дарения следва да се посочи, че в ЗКПО липсват каквито и да е конкретни изисквания, освен едно единствено – доказателства, че предметът на дарението е получен. Липсва по-подробна регламентация и в Закона за задълженията и договорите.

По отношение на начина на оформяне на даренията ЗЗД само посочва, че дарението на:

 • движими имущества трябва да стане в писмена форма с нотариално заверени подписи или чрез предаване;
 • ценни книжа – по надлежния начин за прехвърлянето им (чл. 225, ал. 1 от ЗЗД).

Следователно, за да се докаже правото на ползване на преференциален режим на дарение, е необходимо да се разполага с:

 1. копия на документи удостоверяващи, че дареното лице е от лицата, посочени в чл. 31, ал. 1 - 4 от ЗКПО (например, при дарение на юридическите лица с нестопанска цел – копие на регистрация в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, при дарение на хора (деца) с увреждания – копие от ТЕЛК/ НЕЛК/ДЕЛК и т. н.);
 2. доказателство, че предметът на дарението е получен – договор за дарение, като при:
  1. дарение на парична сума – не само документ за банков превод, но квитанция или друг документ, че парите реално са получени, респективно РКО);
  2. дарение на движими вещи в договор за дарение в писмена форма с нотариално заверени подписи или договор за дарение и акт за приемане на дарението (благодарствено писмо);
  3. дарение под формата на услуги (ремонт, подобрения) – към договора за дарение би следвало да се приложат финансово-счетоводни отчетни документи, включително за стойността на вложените материали и труд, както и акт за приемане дарението (благодарствено писмо).

Преференциалното третиране на разходите за дарения се прилагат и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в чл. 31, ал. 1 - 4 от ЗКПО лица (например, дарения в полза на лечебни заведения, музеи, деца с увреждания или без родители, социално слаби и т. н.), установени в или граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, или на държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн и Норвегия), когато лицето, направило дарението, притежава:

 • официален легализиран документ, удостоверяващ статута на получателя на дарението, издаден или заверен от компетентен орган на съответната чужда държава (например, комуна за лечение на наркозависими, лечебно заведение, висше училище и т. н.) и
 • неговия превод на български език, извършен от заклет преводач (чл. 31, ал. 7 от ЗКПО).

Например, ако предприятие желае да помогне във връзка с лечение на наркозависимо лице, то би могло да ползва преференция за дарение както на комуна в България, така и за комуна в страна на ЕС или ЕИП. При това дарението може да бъде направено на български гражданин или на лице гражданин, на която и да е страна на ЕС или ЕИП.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Данъчен наръчник – Актуален коментар и практически примери

Данъчен наръчник – Актуален коментар и практически примери

Има законен начин за намаляване на данъчната тежест. Научете КАК!

 

 Прочети още

Цена:127,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top