Как можете да възстановите надвнесен данък по Годишна данъчна декларация | РААБЕ Експерт

Как можете да възстановите надвнесен данък по Годишна данъчна декларация

Как можете да възстановите надвнесен данък по Годишна данъчна декларация
04
2016

Данъчни облекчения и възможности, предоставени с попълване на ГДД

Много често в практиката годишната данъчна декларация се подава единствено с цел възстановяване и/или прихващане на надвнесен данък. Причините, поради които резултатът в декларацията е „надвнесен данък“, могат да бъдат различни, но най-често до такъв резултат се стига след прилагане на някое от данъчните облекчения, регламентирани в глава четвърта на ЗДДФЛ.

Друга причина за наличието на положителна разлика между авансово внесения данък и дължимия годишен данък (данък върху общата годишна данъчна основа и/или данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ) може да бъде правото за приспадане на задължителните осигурителни вноски, в т. ч. и определените вноски за довнасяне във фондовете на държавното обществено осигуряване и за здравно осигуряване, които се изчисляват от самоосигуряващите се лица в Справката за окончателния размер на осигурителния доход за съответната година.

Независимо от причините довели до наличието на надвнесен или недължимо внесен данък по реда на ЗДДФЛ, посочен от физическото лице в Част IV на образец 2001 или 2021, този данък подлежи на възстановяване и/или прихващане. В тази връзка следва да се отбележи, че ЗДДФЛ не регламентира специален ред за възстановяване и/или прихващане на надвнесен или недължимо внесен данък по реда на този закон. Това се извършва в съответствие с правилата на ДОПК и по-конкретно – чл. 128 – 132.

На основание чл. 128, ал. 1 от ДОПК, недължимо платени или събрани суми за данъци, задължителни осигурителни вноски, наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции, както и суми, подлежащи на възстановяване съгласно данъчното или осигурителното законодателство от НАП, се прихващат от органите по приходите за погасяване на изискуеми публични вземания, събирани от Агенцията. Може да се извърши прихващане с погасено по давност задължение, когато вземането на длъжника е станало изискуемо, преди задължението му да бъде погасено по давност.

Най-общо, според правната си характеристика, прихващането е способ за погасяване на две насрещни задължения, които са еднородни, изискуеми и ликвидни – до размера на по-малкото от тях. Съгласно ДОПК прихващането се осъществява с едностранно волеизявление на органа по приходите, обективирано в издадения от него акт за прихващане и възстановяване. В случай, че има остатък от сумата, след извършеното прихващане, тя се възстановява на физическото лице.

Според правилото на чл. 129, ал. 1 от ДОПК, процедурата по прихващане или връщане може да започне по инициатива на органа по приходите или въз основа на подадено писмено искане от лицето. Когато след попълване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ резултатът е „надвнесен данък“ е необходимо да се има предвид следното:

  • Физическото лице задължително отбелязва, на предвиденото за целта място в Част IV от декларацията (образец 2001 или 2021), обстоятелството че желае надвнесения по декларацията данък да му бъде възстановен по реда на Раздел I от глава шестнадесета на ДОПК. В тези случаи в декларацията задължително се посочват данни за: банковата сметка, по която да бъде преведена сумата, а именно наименование на съответната търговска банка, банковия код (BIC) и номерът на банковата сметка (IBAN);
  • Титуляра на банковата сметка (трите имена и ЕГН), като това може да бъде данъчно задълженото лице, което подава декларацията, или друго физическо лице.
  • Физическото лице подава искане за прихващане или възстановяване на сумата, като в него задължително се посочва входящия номер на подадената декларация и номера на банковата сметка, по която надвнесения данък следва да бъде възстановен.

За да се изпълни желанието ни за възстановяване или прихващане на надвнесен данък е необходимо към годишната данъчна декларация да са приложени всички необходими документи – служебни бележки, удостоверяващи удържания от платеца подоходен данък, документи, доказващи правото за ползване на съответното данъчно облекчение и т.н.)

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Данъчен наръчник – Актуален коментар и практически примери

Данъчен наръчник – Актуален коментар и практически примери

Има законен начин за намаляване на данъчната тежест. Научете КАК!

 

 Прочети още

Цена:127,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top