Как се организира обучението чрез работа (дуално обучение)? | РААБЕ Експерт

Как се организира обучението чрез работа (дуално обучение)?

07
2019

Особеностите в трудовото право

ЗПОО установява, че дуалното обучение се осъществява въз основа на прием, заявен от работодателя пред директора на съответната образователна институция, която извършва обучението. В професионалните гимназии и професионалните училища формата на обучение се организира в ХІ и ХІІ клас за ученици, които са навършили 16 години.

Дуалното обучение включва обучение в учебно заведение и практическо обучение.

Практическото обучение се организира като учебна практика и производствена практика или като обучение чрез работа (дуално обучение).

Правна уредба на трудовото правоотношение във връзка с дуалната форма на обучение е уредена в Кодекса на труда. Работодателите сключват с лицата, които се обучават чрез работа трудов договор на основание чл. 230 от Кодекса на труда. С трудовия договор с условие за обучение по време на работа работодателят се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена професия или специалност, а обучаемият – да я усвои.

Внимание! Законова забрана за повторно сключване на трудов договор с условия за обучение по време на работа – чл. 230 от КТ.

Законът забранява да се сключи трудов договор с условие за обучение по време на работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие за обучение по същата професия повече от веднъж. Тази забрана може да се преодолее само ако се сключи трудов договор за обучение по друга професия, която вече не е била предмет на трудово договор по чл. 230 от КТ между същите страни.

През време на обучението обучаемият получава трудово възнаграждение според извършената работа, но не по-малко от 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната.

С клауза на договора с условие за обучение по време на работа, страните определят и срока, през който обучаемият се задължава да работи при работодателя след успешното завършване на обучението, а работодателят – да му осигури работа съобразно придобитата квалификация.

Като работодател трябва да знаете, че с лицето, което е обучено по съответната професия, след приключване на обучението не може да сключвате трудов договор за срок по-дълъг от 3 години.

Практически разяснения по прилагането на трудовото право, осигуряването и здравословни и безопасни условия на труд ще получите по време на семинар: Дуалното обучение – предизвикателства пред бизнеса и образователните институции, 12.09.2019 г., София.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top