Как се подават от 01.01.2016 г. документи и данни в НОИ за изплащане на за изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство | РААБЕ Експерт

Как се подават от 01.01.2016 г. документи и данни в НОИ за изплащане на за изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство

Как се подават от 01.01.2016 г. документи и данни в НОИ за изплащане на за изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство
01
2016

Какво е новото в НПОПДОО в сравнение с отменената НИИПОПДОО?

В края на 2015 г. бе обнародвана Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване  (НПОПДОО), с която се въвежда нов ред и начин за подаване в НОИ на документите и данните за изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство от ДОО и са утвърдени нови образци на документи. Наредбата е в сила от 1 януари 2016 г. и отменя досега действащата Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НИИПОПДОО).

Какво е новото в НПОПДОО в сравнение с отменената НИИПОПДОО?

1. Нови образци на документи – декларации и заявления-декларации, приложения от № 1 до № 8 вкл., с които осигурените лица заявяват пред осигурителите си искане за изплащане на обезщетения от ДОО и декларират обстоятелства и промени в обстоятелствата, свързани с изплащането на обезщетенията.

2. Нови образци на документи – удостоверения, приложения № 9, 10 и 11, които осигурителите/самоосигуряващите се лица представят в НОИ във връзка с изплащането на обезщетенията на лицата.

3. Нов ред и начин за представяне на документите и данните в НОИ.

4. Нов канал за подаване на данни в НОИ за изплащане на обезщетенията – по електронен път, с квалифициран електронен подпис (КЕП).

5. Нови образци на документи, с които лицата заявяват пред ТП на НОИ искане за изплащане на обезщетения за периодите след приключване на производство по ликвидация или прекратяване на осигурителя – заявление–декларация, приложение № 15 и на помощите – при смърт на осигуреното лице - заявление–декларация, приложение № 17 и за инвалидност - заявление–декларация, приложение № 16.

6. Нов срок за представяне в НОИ на документи и данни от осигурителите/самоосигуряващите се лица за изплащане на обезщетенията – до 10-то число на месеца.

7. Нов срок от 1 юли 2016 г. за изплащане на паричните обезщетения и помощите от ДОО на правоимащите лица – до 10 работни дни от получаване в НОИ на документите и данните от органите на медицинската експертиза и от осигурителите/самоосигуряващите се лица.

8. Нов срок за служебно преизчисляване от НОИ на изплатените парични обезщетения – до 30 юни на годината, следваща годината, за която се отнасят.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели + CD

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Процедури и готови бланки по назначаване, уволнение, дисциплинарни наказания, работно време, отпуски, командироване, здравословни и безопасни условия на труд+ Новият ред за обработване на лични данни при трудови правоотношенияПрочети още

Цена:115,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top