Кога е налице командироване в рамките на предоставяне на услуги? | РААБЕ Експерт

Кога е налице командироване в рамките на предоставяне на услуги?

Кога е налице командироване в рамките на предоставяне на услуги?
03
2017

Новите условия на чл. 121а от КТ

Необходими условия за командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги са налице в няколко хипотези :

1. Първа хипотеза на командироване е налице, когато български работодател, който командирова работник или служител на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария:

а) за своя сметка и под свое ръководство въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите;

б) в предприятие от същата група предприятия;

2. Втора хипотеза на командироване е налице, когато работодател, регистриран по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария или на трета държава командирова работник или служител на територията на Република България:

а) за своя сметка и под свое ръководство въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите;

б) предприятие от същата група предприятия.

За първи път Кодекса на труда се прави разграничение с чл. 121а, ал. 2 между командироване и изпращане в рамките на предоставяне на услуги в страни-членки на ЕС.

3. Третата хипотеза е изпращане на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги, когато сте работодател, който е:

  •  предприятие, регистрирано по българското законодателство, което осигурява временна работа, изпраща работник или служител в предприятие ползвател на територията на друга държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;
  •  предприятие, което осигурява временна работа, регистрирано по законодателството на друга държава – членка на Европейския съюз, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, на Конфедерация Швейцария или на трета държава, изпраща работник или служител на работа в предприятие ползвател на територията на Република България.

Важно изискване, за да бъде командирован един работник е установено в ал. 3 на чл. 121 а от КТ и то е работникът или служителят да има съществуващо трудово правоотношение  установено с командироващия или изпращащия го работодател за целия период на командироването или на изпращането.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели + CD

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Процедури и готови бланки по назначаване, уволнение, дисциплинарни наказания, работно време, отпуски, командироване, здравословни и безопасни условия на труд+ Новият ред за обработване на лични данни при трудови правоотношенияПрочети още

Цена:115,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top