Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги | РААБЕ Експерт

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
01
2017

Новите правила важат за държава-членка на ЕС, държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария

Така на практика българското законодателство урежда правилата за командироване на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги в държавите-членки на Европейския съюз, произтичащи от двете европейски Директиви относно командироване на работници и слежители в рамките на предостявяне на услуги.

С Кодекса на труда се въвежда изискване в случите на командироване или изпращане от Република България в друга държава - членка на Европейския съюз, в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария страните по трудовото правоотношение да уговорят за срока на командироването или изпращането най-малко същите минимални условия на работа, каквито са установени за работниците и служителите, изпълняващи същата или сходна работа в приемащата държава. Предвижда се условията и редът за командироване или изпращане да се определят с наредба на Министерския съвет.

Въвежда се и промяна в режима на заплащането на командировъчните пари. Към настоящия момент разпоредбата на чл. 121, ал. 5 от Кодекса на труда предвижда, че условията на заплащане в приемащата държава в случаите по ал. 3 и 4 не включват заплащането на пътни, дневни и квартирни пари по българското законодателство. С предлагания законопроект тази алинея се отменя, като изрично се уточнява, че при командироване по смисъла на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и изпращане по смисъла на чл. 121а, ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда на лицата се дължат само пътни пари, уредени в посочената по-горе наредба на Министерския съвет.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели + CD

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Процедури и готови бланки по назначаване, уволнение, дисциплинарни наказания, работно време, отпуски, командироване, здравословни и безопасни условия на труд+ Новият ред за обработване на лични данни при трудови правоотношенияПрочети още

Цена:115,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top