Корекция на данъчен кредит при откраднат актив | РААБЕ Експерт

Корекция на данъчен кредит при откраднат актив

Корекция на данъчен кредит при откраднат актив
10
2016

Коментар върху Решение 5066 от 10.04.2013 г. на ВАС – кражба на автомобил

Задължение за извършване на корекция на ползван данъчен кредит на откраднат актив– Решение № 5066 от 10.04.2013 г., по адм. д.. № 10423/ 2012 Г., първо отделение на ВАС

Коментар: Моника Петрова – данъчен експерт

Резюме

Предмет на обжалване е ревизионен акт, с който на данъчно задължено лице е доначислен данък по реда на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС за отписан актив – автомобил, поради кражба на същия. Според задълженото лице предвид това, че отписването на актива е в резултат на извършена кражба, приложение следва да намери ограничението на чл. 80, ал. 2 от ЗДДС за извършване на корекция, тъй като счита че кражбата се определя като „непреодолима сила“. В тази връзка както съдебният състав на първоинстанционния съд – Административен съд – Пловдив, така и съдебния състав на ВАС се произнасят по спорния въпрос следва ли кражбата да се определя като „непреодолима сила“ и съответно възник-ва ли задължение за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит при закупуването на автомобила.

Фактическа обстановка

Ревизираното дружество е отписало от счетоводна сметка 205 „Транспортни средства“ дълготраен актив, представляващ товарен автомобил, за който при закупуването е упражнено право на приспадане на данъчен кредит. Отписването е в резултат от извършена кражба, за което е образувано производство срещу неизвестен извършител. От страна на застрахователното дружество, където е бил застрахован процесният автомобил, на реви-зираното лице е изплатено съответното обезщетение.

При така констатираните обстоятелства, органите по приходите са приели, че в случая приложение намира разпоредбата на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС, по силата на която за произведени, закупени, придобити или внесени стоки, за които изцяло или частично е приспаднат данъчен кредит, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, се начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. Тъй като това не е било сторено от ревизираното лице, органите по приходите са определили допълнителни задължения за данък върху добавената стойност в размер на ползвания данъчен кредит за данъчния период, в който автомобилът е бил откраднат.

Ревизираното лице счита, че случаят попада в хипотезата на чл. 80, ал. 2, т. 1 от ЗДДС, предвиждаща изключение от извършване на корекция по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС, когато липсите са причинени от непреодолима сила.

Тълкуване на съда

Както от първоинстанционния съд, така и от страна на ВАС, е прието, че кражбата не може да се определи като „непреодолима сила“, каквото е изискването на чл. 80, ал. 2, т. 1 от ЗДДС за неизвършването на корекция на ползван данъчен кредит. Кражбата е инкриминирано деяние, изразяваща се в трайно присвояване на чуждо имущество. Съгласно установената съдебна практика за целите на данъчното облагане кражбите са приравнени и включени в категорията „липси“.

Предвид на това е приложима разпоредбата на чл. 28, ал. 1 от ЗКПО, според която не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси на дълготрайни активи с изключение на произтичащите от „непреодолима сила“. Конкретният случай не е в хипотезата на предвиденото в закона изключение, тъй като в българското търговско и данъчно законодателство кражбата не се третира като „непреодолима сила“.

Изложеното налага краен извод, че начисленият с ревизионния акт ДДС в данъчен период месец 01,2010 г. до размера на ползвания данъчен кредит при придобиване на автомобила е в съответствие с материалния закон – приложимата разпоредба на чл. 79, ал. 3 във връзка с ал. 4 от ЗДДС.

Кражбата на активи не се определя като „непреодолима сила“, поради което не намира приложение разпоредбата на чл. 80, ал. 2, от ЗДДС.

В случаите на липсващ актив, чиято липса е причинена от кражба, за лицето възниква задължение за извършване на корекция на ползвания при придобиването на актива данъчен кредит.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Служебен автомобил – начин на употреба

Служебен автомобил – начин на употреба

Второ допълнено и преработено издание! 

 Изданието е с изчерпан тираж в хартиен формат. Заявете го като е-книга на следния адрес: ...Прочети още

Цена:48,00 лв


Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top