Крайният срок изтече | РААБЕ Експерт

Крайният срок изтече

Крайният срок изтече
12
2014

Вече има проект на очакваните промени в Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

След като срокът за промени в ППЗОП изтече – предложените промени са вече факт. Те са в изпълнение на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, обнародван ДВ, бр. 40 от 13 май 2014 г. С тях правилникът се привежда в съответствие със закона.

Предвидените промени създават предпоставки за цялостен и последователен подход при провеждането на процедурите и се доразвива и детайлизира правната уредба в областта на обществените поръчки.

Промените в правилника са свързани със:

  • Редът за поддържане на списъка с външни експерти, които възложителите могат, а в някои случаи са длъжни да използват при изработването на техническите спецификации и на методиката за оценка на офертите, а при конкурс за проект - на конкурсните програми.
  • Възможността за представяне на техническите предложения към офертата на участника под формата на електронен каталог. Предвидено е задължение за възложителите да посочат в документацията за участие цялата необходима информация относно формата, използваното електронно оборудване, условията за осъществяване на техническото свързване, организацията на процеса за подаване и оценка на каталозите, при съобразяване с условието за осигуряване на равнопоставеност между участниците.
  • Определено е минималното съдържание на договорите за обществени поръчки, което включва предмет, цена, ред и срокове за разплащане, данни за страните, размер и условия на гаранциите и други общоприложими реквизити. Подготвен е и примерен образец на договор за обществена поръчка, който е част от приложенията към правилника.
  • Промяна в правилата за осъществяване на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки върху процедурите на договаряне без обявление. За целите на контрола е предвидено доказателствата за избора на процедурите да се изпращат само по електронна поща с използване на електронен подпис.
  • Към правилника са приложени препоръчителните образци на документи, които могат да се ползват при възлагане на поръчките, както и примерна методика за определяне цената на договорите, възлагани пряко на основание чл. 12, ал. 1, т. 13 и чл. 13, ал. 1, т. 9 ЗОП. 

Пълен коментар на промените в ППЗОП ще получите в практическият наръчник „Процедури по обществени поръчки“ след  обнародване на промените в ДВ.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top