Не се удържа ДДФЛ по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 за последното тримесечие на 2013 г. | РААБЕ Експерт

Не се удържа ДДФЛ по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 за последното тримесечие на 2013 г.

Не се удържа ДДФЛ по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 за последното тримесечие на 2013 г.
10
2013

Важно за последното тримесечие на годината

Всички предприятия, които са платци на доходи, не трябва да удържат авансов данък за доходи от стопанска дейност по чл. 43, ал. 4, както и за доходи по чл. 44, ал. 4 по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за последното тримесечие на 2013 г. Всички счетоводители ще трябва да издадат служебна бележка на засегнатите лица с цялата сума на придобития от тях през годината доход, а за размер на данъка трябва да посочат само реално удържания.

Как ще удостоверяваме изплатения доход и удържания данък?

 1. При поискване от лицето работодателят по чл. 49, ал. 1 издава не по-късно от 31 януари на следващата година служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък. В служебната бележка се включва и данъкът, удържан или възстановен на работника/служителя при определяне на годишния размер на данъка.
 2. Работодателят издава и предоставя на работника/служителя служебна бележка по образец за придобития през годината облагаем доход и за удържания през годината данък, когато:
  • трудовото правоотношение е прекратено през течение на годината;
  • доходът е от правоотношение по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби;
  • не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година – това обстоятелство се установява с писмена декларация, предоставена от работника/служителя;
 3. Удържането/възстановяването по чл. 49, ал. 5 и 6 не е извършено до 31 януари на следващата година.
 4. Когато са налице обстоятелствата по чл. 5, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване, служебната бележка по ал. 2 се издава от съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт, където са предадени разплащателните ведомости и приложенията към тях.
 5. Предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи по чл. 29 или 31, издава за изплатените доходи и удържания данък по реда на чл. 43 и 44 сметка за изплатени суми и служебна бележка по образци, които предоставя на лицето, придобило дохода.
 6. Ако служебната бележка по ал. 1 не е поискана от работника/служителя до 31 януари следващата година, такава се издава при поискване и след определения в ал. 1 срок.
 7. Служебната бележка по ал. 2 се издава и предоставя на работника/служителя в следните срокове:
  • до един месец от датата на последното плащане по правоотношението по ал. 2, т. 1, но не по-късно от 31 декември на данъчната година;
  • до 10 януари на следващата година – в случаите по ал. 2, т. 2 и 3;
  • 5 февруари на следващата година – в случаите по ал. 2, т. 4.
 8. Служебните бележки по ал. 4 и 7 се издават при поискване от лицето, придобило дохода, а когато лицето не е поискало издаването им – в срок до 15 април на следващата година.
 9. Образците се предоставят на лицето, придобило дохода, или на упълномощено от него лице.
Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top