Неоснователно внесени осигурителни вноски от бюджетно предприятие | РААБЕ Експерт

Неоснователно внесени осигурителни вноски от бюджетно предприятие

Неоснователно внесени осигурителни вноски от бюджетно предприятие
11
2016

Трябва ли бюджетно предприятие да коригира декларация образец 1 при неоснователно внесени осигурителни вноски?

Когато осигурителят (възложителят) е бюджетна организация, включена в схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски, не може да се приложи общия ред за възстановяване на неоснователно внесени данъци и осигурителни вноски от НАП, тъй като тези организации не превеждат суми за осигурителни вноски по банковите сметки на НАП. Дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване и за здравно осигуряване от бюджетните организации, прилагащи схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски, се превеждат от сметки на централния бюджет директно по съответните сметки на НОИ и НЗОК в Българската народна банка.

Министърът на финансите дава указания по прилагането на схемата за централизирано разплащане на осигурителните вноски от бюджетните организации. Въпросите с възстановяване на неоснователно внесените суми за осигурителни вноски са коментирани в указанията на министъра на финансите относно прилагането на схемата за централизирано разплащане, съответно в т. 84.2 от ДДС № 01/2003 г. и т. 7.38 от ДДС № 20/2004 г. В тях е указано изрично, че отчетените в повече суми от бюджетните организации не се възстановяват от НАП, а се вземат съответните корективни записвания.

Съгласно чл. 159, ал. 17 от Закона за публичните финанси данните за осигурителните доходи и вноски на осигурените лица се предоставят от включените в схемата на централизирано разплащане бюджетни организации по общия ред, доколкото със закон не е определено друго. Поради това, при извършване на корекция на отчетените в повече суми за осигурителни вноски от бюджетните организации е необходимо да се извърши и коригиране/ заличаване на подадените декларации образец № 1 по реда на Наредба № Н-8/2005 г. Това становище на НАП е застъпено в разяснение № 20-15-83 от 25.02.2016 г.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top