НОИ стартира регистрацията на осигурители | РААБЕ Експерт

НОИ стартира регистрацията на осигурители

НОИ стартира регистрацията на осигурители
12
2015

Осигурителите ще подават електронно данни за изплащане на парични обезщетения през 2016 г.

От 1 декември 2015 г. осигурителите и самоосигуряващите се лица, които ще представят по електронен път данните от документите за изплащане на паричните обезщетения за временна неработоспособност или упълномощените от тях лица и осигурителните каси, могат да се регистрират като потребители на уеб услугите на НОИ с квалифициран електронен подпис.

Регистрацията е еднократна и се извършва онлайн, чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ, рубрика „Е-услуги“/“еПарични обезщетения“/“Софтуер“.

От началото на 2016 г. се въвежда нов ред и начин за представяне на документите за изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване по електронен път.

Новият ред е регламентиран в Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (обн. ДВ, бр. 57 от 2015 г.), която влиза в сила от 1 януари 2016 г. с утвърдени нови образци за изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО.

Как ще се приемат документите?

  • До 2 удостоверения ще могат да се представят на хартиен или на електронен носител в съответните териториални поделения (ТП) на НОИ или по електронен път.
  • До 10 удостоверения - на електронен носител в ТП на НОИ или по електронен път.
  • Над 10 удостоверения - само по електронен път.
  • Осигурителните каси ще представят удостоверенията само по електронен път.

Удостоверенията ще се представят по електронен път с квалифициран електронен подпис на осигурителя, самоосигуряващото се лице или на упълномощено от тях физическо или юридическо лице.

За представянето на електронен носител или по електронен път на данните от документите за изплащане на паричните обезщетения, съобразно утвърдените функционални изисквания, ще се използва безплатен програмен продукт на НОИ, или друг програмен продукт, отговарящ на тези изисквания.

Какви са сроковете за подаване на данните от осигурителите?

  • За осигурителите срокът е до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който осигуреното лице е представило при тях документите.
  • За самоосигуряващите се лица - до 10-о число на месеца, следващ месеца, през който е издаден болничният лист, съответно, до 10-то число на месеца, следващ месеца, от който се иска изплащане на обезщетението.

Документите за изплащане на парични обезщетения, представени в осигурителите до 31 декември 2015 г., както и за промяна на обстоятелствата, декларирани в тях, ще се подават в съответното ТП на НОИ по стария ред.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели + CD

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Процедури и готови бланки по назначаване, уволнение, дисциплинарни наказания, работно време, отпуски, командироване, здравословни и безопасни условия на труд+ Новият ред за обработване на лични данни при трудови правоотношенияПрочети още

Цена:115,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top