Нов срок за издаване на УП от работодателя | РААБЕ Експерт

Нов срок за издаване на УП от работодателя

рок за издаване на УП от работодателя
01
2017

От кога са в сила новите срокове?

Разпоредбата на чл. 5, ал. 7 от КСО придобива следната редакция: „Осигурителят е длъжен в 14-дневен срок да издава безплатно документи за осигурителен стаж и осигурителен доход, както и да удостоверява факти и обстоятелства, свързани с тях, по искане на:

  1. осигуреното лице или негов представител – за периоди преди 1 януари 2000 г.;
  2. длъжностните лица по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1.“

Промяната на разпоредбата регламентира единствено задължение за осигурителите да издават удостоверителни документи за осигурителен стаж и осигурителен доход по искане на осигуреното лице само за периоди преди 2000 г. В случай, че лице декларира пред пенсионния орган наличие на придобит осигурителен стаж и осигурителен доход, за който няма данни в РЕГИСТЪРА НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА за периоди след 2000 г., следва да се приложи процедурата на чл. 5, ал. 7, т. 2 КСО.

На основание § 12, т. 3 от ПЗР на ЗБДОО за 2017 г., разпоредбата влиза в сила от 01.01.2018 г.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top