Нов Закон за обществените поръчки | РААБЕ Експерт

Нов Закон за обществените поръчки

Нов Закон за обществените поръчки
02
2016

Какво се цели с новата нормативна уредба на процедурите?

Необходимостта от изготвяне и приемане на изцяло нов закон произтича от следните основни причини:

1. Като резултат от политиката на Европейската комисия (ЕК), през последните години бяха изработени две нови директиви за обществени поръчки. Директива 2014/24/ЕС за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО и Директива 2014/25/ЕС относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО. Двете директиви съществено се различават от предшестващите ги по редица аспекти на възлагателния процес и транспонирането им в националното законодателство изисква голяма промяна в действащата нормативна уредба.

2. Действащият Закон за обществените поръчки (ЗОП), приет през 2004 г., до настоящия момент е променян многократно. Само през 2015 г. е променен 6 пъти. По тези причини с течение на времето е допуснато в  някои части законът да не отразява в пълнота или с необходимата точност транспонираните директиви

3. Действащият закон, в частта му по отношение на национални правила, вече не отговаря на нуждите на пазара и възложителите.

4. Наблюдава се общо окрупняване на обществените поръчки, като средната стойност на един договор за обществена поръчка плавно и постоянно се повишава през последните години. Това налага преосмисляне на действащите стойностни прагове.

5. Като партньор на страната и основен донор на средства по линия на структурните фондове и другите механизми и програми ЕК е поставила изрично условие и е обвързала предоставянето на помощта през следващия програмен период с условието страната да разполага с действащ, хармонизиран нов Закон за обществените поръчки.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top