Новият ред за подаване на болничните листове в НОИ от 1.01.2016 г. | РААБЕ Експерт

Новият ред за подаване на болничните листове в НОИ от 1.01.2016 г.

Новият ред за подаване на болничните листове в НОИ от 1.01.2016 г.
11
2015

Работодателите ще подават болничните по електронен път след регистрация

Регистрирахте ли се за електронното подаване на болничните листове? Периодът започва от 1 декември и не е лимитиран нормативно. Първото подаване на документи по електронен път всъщност ще е до 10 февруари, тъй като срокът е до 10-то число след месеца, в който е представен документът. Така че реално тези, които регулярно подават такива документи, ще имат 2 месеца и повече от сега, за да извършат тази регистрация.

За представяне на документите по електронен път лицата, задължените да ги представят по тази наредба, или упълномощените от тях лица се регистрират като потребители на уеб услугите. Регистрацията се извършва онлайн чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ.

  • Регистрация на юридическо лице или на осигурителна каса се извършва с валиден квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕИК по Закона за търговския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ и наименование на юридическото лице или осигурителната каса.
  • Регистрация на едноличен търговец се извършва с валиден квалифициран електронен подпис, съдържащ ЕИК по Закона за търговския регистър/ЕИК по БУЛСТАТ и наименование на едноличния търговец или единен граждански номер/личен номер на чужденец и трите имена на лицето.

Документите се представят по електронен път чрез уеб приложение, достъпно през интернет страницата на НОИ, или чрез използване на програмен продукт и с квалифициран електронен подпис на подателя.

Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване съдържа всички необходими образци а документи.

Служителите обаче ще продължават да представят на работодателя си хартиен документ.

От кога отпада хартиения болничен лист и какво трябва да направят работодателите ще научите от експертите на НОИ на практическия семинар „Новият ред за подаване на документи и данни за изплащане на парични обезщетения от ДОО“.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top