Обнародваха промените в ППЗДДС | РААБЕ Експерт

Обнародваха промените в ППЗДДС

01
2019

ДВ, бр. 3 от 08.01.2019 г.

Промени в ППЗДДС за 2019 г., свързани с изменения на закона 

• Във връзка с въведените в закона изменения относно определяне мястото на изпълнение при осъществяване на доставки на далекосъобщителни услуги, на услуги за радио- и телевизионно излъчване и на услуги, извършвани по електронен път, по които получатели са данъчно незадължени лица, в случаите когато доставчикът избере да определя мястото на изпълнение да е там, където е установено данъчно незадълженото лице получател, се предлагат следните промени: 

- за целите на упражняване на правото на избор е пояснено, че когато доставчик, който е установен, има постоянен адрес или обичайно пребиваване само на територията на страната избере да определя мястото на изпълнение да е там, където е установено данъчно незадълженото лице получател, това право се счита упражнено от доставчика след уведомяване на компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (НАП) за първия издаден идентификационен номер по ДДС от друга държава членка; 

- в тези случаи е предвидено, когато е издаден или отнет идентификационен номер по ДДС от друга държава членка, доставчикът да подава по електронен път в компетентната териториална дирекция на НАП уведомление (свободен текст) в 7-дневен срок от издаването, съответно от отнемането; 

- в случаите, когато доставчик на такива доставки е регистриран за извършването им на територията на страната, той може да избере да продължи регистрацията си като подаде по електронен път уведомление (свободен текст) до териториалната дирекция на НАП – София. 

• За целите на определяне на данъчната основа в особени случаи е направено пояснение за разход за изхабяване предвид обичайния икономически живот на стоки или услуги, които са дълготрайни активи по смисъла на закона. 

• Предвидени са документи за доказване на доставки на услуги за посрещане на непосредствените нужди на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове, или подвижен железопътен състав, когато услугите са оказани във връзка с международен транспорт. 

• Във връзка с въвеждането на възможността, предвидена в чл. 211, параграф 2 от Директива 2006/112/ЕO за отложено начисляване на ДДС от вносител при внос на стоки на територията на страната е предложена процедура за упражняване на правото за отложено начисляване на данък при внос. Направено е пояснение относно реда за проверка за изпълнение на предвидените в закона условия за прилагане на отложено начисляване на данък при внос. 

• Във връзка с изменението в закона по отношение на основанието за задължителна дерегистрация при прекратяването на юридически лица с ликвидация и въведената възможност същите да останат регистрирани до датата на заличаването им от търговския регистър, е предвидено в срока за подаване на заявлението за дерегистрация, лицето да може да подаде декларация (свободен текст) в съответната териториално дирекция на НАП, че желае да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър. 

 

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top