Обществени поръчки - как се подават заявления за участие, оферти и проекти по електронен път | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Обществени поръчки - как се подават заявления за участие, оферти и проекти по електронен път

Обществени поръчки - как се подават заявления за участие, оферти и проекти по електронен път
04
2016

Новите ЗОП и ППЗОП влизат в сила от 15.04.2016 г.

Когато възложителят предвижда възможност документите за участие в процедурата да се подават по електронен път, той посочва това обстоятелство в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата, или в обявата.

Заявленията за участие, офертите и проектите, изпратени по електронен път, се изготвят съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Документите, изпратени по електронен път, се приемат при условията и по реда на раздел ІІІ от Закона за електронното управление.

Инструментите и устройствата за електронно подаване и получаване на оферти, заявления за участие и проекти трябва да позволяват да са видими само данните:

1. наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;

3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите.

без да се разкрива съдържанието на офертите, проектите и заявленията за участие, преди да настъпи съответният момент за тяхното отваряне, разглеждане и оценка.

Възложителят определя начина на представяне на документите с цел спазване на изискванията а са видими само изброените вече изисквания и без да се разкрива съдържанието на офертите, проектите и заявленията за участие, преди да настъпи съответният момент за тяхното отваряне, разглеждане и оценка.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Процедури по обществени поръчки

Процедури по обществени поръчки

Новият Закон за обществените поръчки и пълен коментар по неговото прилагане!

Експертен коментар по правилата и праговете, процедурите за възлагане, контрола и обжалването.Прочети още

Цена:48,00 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top