Обявление за публично състезание | РААБЕ Експерт

Обявление за публично състезание

Обявлението за публично състезание
05
2016

Какво трябва да съдържа обявлението според ЗОП 2016 г.

ЗОП 2016 вече е допълнен с ДВ., бр. 34 от 3.05.2016 г.

Наясно ли сте с изискванията към съдържанието обявлението за публично състезание? Ето и списък на информация, която най-малко трябва да съдържа обявлението за публично състезание:

1. Наименование и адрес на възложителя.

2. Обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране.

3. Кратко описание на предмета на поръчката, а когато е приложимо – и количество или обем.

4. Данни за обособените позиции, когато е приложимо.

5. Изисквания към личното състояние на участниците.

6. Критерии за подбор, които се отнасят до годността за упражняване на професионалната дейност, икономическото и финансовото състояние и техническите и професионалните способности.

7. Критерия за възлагане, а когато е приложимо, и показателите за оценка на офертите.

8. Допълнителна информация и други изисквания към изпълнението на поръчката, когато е приложимо.

9. Срок за подаване и място за получаване на офертите.

10. Дата, час и място на отваряне на офертите.

11. Обособени позиции.

12. Орган, отговорен за процедурите по обжалване.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Таг новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top