Обжалване на актове на възложителя по ЗОП | РААБЕ Експерт

Обжалване на актове на възложителя по ЗОП

Обжалване на актове на възложителя по ЗОП
04
2015

Действия на Комисията за защита на конкуренцията по проверка редовността и допустимостта на жалбата и образуване на производство

Когато жалбата не отговаря на предписаното от закона съдържание, не е представен някой от документите по чл. 121, ал. 4, т. 1 – 5 от ЗОП, а когато жалбата е подадена от пълномощник, не е представено пълномощно, Комисията за защита на конкуренцията уведомява жалбоподателя за това и му дава тридневен срок от уведомяването за отстраняване на нередовностите.

Ако в указания срок жалбоподателят не отстрани нередовностите на жалбата или ако не са налице предпоставките за допустимост на производството, председателят на Комисията за защита на конкуренцията с разпореждане връща жалбата на подателя. Основание за връщане на жалбата на жалбоподателя е когато жалбата е оттеглена преди образуване на производство пред КЗК. Комисията за защита на конкуренцията не образува производство и когато жалбата е подадена след изтичането на срока за подаване на жалби по чл. 120, ал. 5 и ал. 7 от ЗОП или е подадена преди изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ДОП.

Разпореждането на председателя на КЗК подлежи на обжалване с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд в 3-дневен срок от съобщаването му на подателя на жалбата.

Важно е да се отбележи, че законът дава възможност възложителят сам да отстрани нарушението до произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията по жалбата.

Съгласно чл. 121а, ал. 1 от ЗОП, след като извърши проверка за допустимост и редовност на жалбата, председателят на Комисията за защита на конкуренцията в 3-дневен срок от постъпването й или от отстраняване на нередовностите по нея образува производство, определя член на комисията, който наблюдава проучването, и уведомява възложителя за образуваното производство. Възложителят е длъжен да изпрати становище по жалбата, подкрепено по необходимост с доказателства, в тридневен срок от получаване на това уведомление.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top