Основания за незадължително отстраняване | РААБЕ Експерт

Основания за незадължително отстраняване

Основания за незадължително отстраняване
03
2016

Какви са предизвикателствата на новия ЗОП към възложителите?

Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните основания за незадължително отстраняване:

1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

5. опитал е да:

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Всички изброени обстоятелства от 1 до 5 трябва да бъдат посочени от Възложителя в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата или поканата за потвърждаване на интерес, или в поканата за участие в преговори. Освен това трябва да вземете предвид и предмета и обема на обществената поръчка, преди да включите тези основания за незадължително отстраняване.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top