Правила за извършване на корекции на ползван данъчен кредит, по силата на ЗДДС за 2017 г. | РААБЕ Експерт

Правила за извършване на корекции на ползван данъчен кредит, по силата на ЗДДС за 2017 г.

Правила за извършване на корекции на ползван данъчен кредит, по силата на ЗДДС за 2017 г.
02
2017

Придобиване на стоки и услуги с характер на дълготраен актив и ДДС корекции

Системата за коригиране на първоначално ползвания данъчен кредит (при придобиване на стоки и услуги с характер на дълготраен актив) отразява промените през следващите години в употребата на стоката или услугата за осъществяване на не-зависима икономическа дейност и за цели, различни от нея.

Разпоредбите на чл. 69 - 77 от ЗДДС определят размера на т.н. първоначално приспадане към момента на упражняването на правото на данъчен кредит.

Същевременно обаче в чл. 184 от ДДС Директивата е регламентирано, че „Първоначално определената сума за приспадане се коригира, когато е по-голяма или по-малка от тази, на която данъчно задълженото лице е имало право“.Членове 79, 79а и 79б от ЗДДС регламентират корекциите на приспаданията, когато в следващите години настъпят изменения в обстоятелствата взети предвид, при първоначалното приспадане.

Механизмът на корекции, предвиден в посочените членове от ЗДДС, е неразделна част от установения с нея режим на приспадане на ДДС. Той цели да увеличи точността на приспаданията така, че да се осигури неутралитетът на ДДС по начин, че осъществените на предходния етап операции да продължат да предоставят право на приспадане само доколкото служат за извършването на облагаеми с такъв данък доставки. Така този механизъм има за цел да създаде тясна и пряка връзка между правото на приспадане на платения ДДС и използването на съответните стоки или услуги за облагаеми впоследствие операции. Правото на приспадане на платения данък за доставките на стоки и услуги от предходния етап се запазва само доколкото същите служат за извършването на последващи облагаеми доставки. Задължение за корекция на приспадане на ДДС във връзка с платения вече данък, възниква, когато при последващото използване на стоките и услугите са настъпили промени във факторите, използвани за определяне сумата на първоначалното приспадане.

Регистрираното лице самостоятелно при наличието на предвидените от закона условия и съгласно предвидения ред извършва корекция на ползвания от него данъчен кредит. Извършената корекция намира отражение в справката-декларация на лицето за съответния данъчен период, определен в ЗДДС.

Правилата за корекция на ползван данъчен кредит въвеждат справедлив метод на коригиране на ползвания данъчен кредит, като позволяват през всяка от следващите години данъчно задълженото лице да упражнява допълнително данъчен кредит, ако има това право, или да върне ползвания данъчен кредит, ако го няма, според това в каква степен ползва актива за облагаеми доставки през съответната година.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top