Правилно коригиране на VIES-декларация | РААБЕ Експерт

Правилно коригиране на VIES-декларация

Правилно коригиране на VIES-декларация
04
2015

Неподаването на VIES се наказва с глоба или имуществена санкция

Коригирането на VIES-декларация става основно по два начина в зависимост от срока, в който е открита грешката. Те са регламентирани в чл. 115, ал. 10 от Правилника за прилагане на ЗДДС и в чл. 126, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ЗДДС.

Ако грешката във VIES-декларацията бъде установена в срока за нейното подаване, корекцията се осъществява с подаването на нова декларация с коректните данни. В случай че грешката бъде забелязана след това, корекцията отново се прави с подаване на нова декларацията. Разликата във втория случай обаче е в това, че в колона 6 се отбелязва данъчният период, през който данъкът е станал изискуем.

За разлика от коригирането на справка-декларацията тук няма необходимост от уведомяване на НАП. Причината е, че VIES служи за засичане на данните за обмена между различните страни в Европейския съюз и съответно уведомяването на българския данъчен орган няма да помогне за информирането и на чуждестранните такива.

VIES-декларацията може да не се подава, ако са изпълнени през периода едновременно следните условия:

  • не са извършени вътреобщностни доставки;
  • не са извършени доставки на услуги, включително не са получени авансови плащания по чл. 21, ал. 2 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава-членка;
  • не са извършени доставки като посредник в тристранна операция;
  • не са отразени пропуснати данни за предходен данъчен период в съответствие с чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона.

Ако дори едно от тези условия не е изпълнено, VIES-декларацията трябва да бъде подадена. Неподаването й е наказуемо с глоба – за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция – за юридическите лица и еднолични търговци, в размер от 500 лв. до 10 000 лв.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top