Промени в методологията за определяне на финансови корекции | РААБЕ Експерт

Промени в методологията за определяне на финансови корекции

Промени в методологията за определяне на финансови корекции
11
2014

Измененията касаят нарушенията при обществени поръчки

Министерски съвет нанесе промени в „Методологията за определяне на финансови корекции във връзка с нарушения, установени при възлагането и изпълнението на обществени поръчки и на договори по проекти, съфинансирани от Структурните фондове, Кохезионния фонд на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, Европейския фонд за рибарство и фондовете от Общата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци““, която се прилага и при изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Измененията бяха публикувани в Държавен вестник бр. 93. Постановлението за промени в методологията ще се прилага при налагане на финансови корекции във връзка с нарушения, открити след 24 юни 2014 г. В срок от 12 месеца от влизането в сила на постановлението трябва да бъде разработена и нова функция към ИСУН 2020. Тя трябва да позволява електронна регистрация на финансовите корекции. Новата функционалност трябва също и да бъде внедрена в този срок. Ако някои от органите по чл. 11, ал. 1 не използват ИСУН – те трябва да поддържат регистър за наложени корекции по утвърден от заместник министър-председателя образец.

Новата методология може да бъде открита и в страницата на ОПАК в секция  „За Бенефициенти – Обществени поръчки“.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top