Разпределение на дивиденти и данъчното им третиране

Разпределение на дивиденти и данъчното им третиране
02
2016

Приложими разпоредби на чл. 27, ал. 1, т. 1 и ал. 2; § 1, т. 4 от ДР на ЗКПО

Приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство не се признават за данъчни цели.

Това не се отнася за:

  • за начислени приходи в резултат на разпределение на дивиденти от лицензирани дружества със специална инвестиционна цел по Закона за дружествата със специална инвестиционна цел;

Това са акционерни дружества, инвестиращи парични средства, набирани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти или вземания (чл. 3, ал. 1 от ЗДСИЦ). Посочените дружества не се облагат с корпоративен данък (чл. 175 от ЗКПО). Не се предвижда и формиране на алтернативно данъчно задължение. Доколкото според разпоредбата на чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ дружеството със специална инвестиционна цел разпределя като дивидент не по-малко от 90 на сто от печалбата за финансовата година, то на практика почти цялата брутна печалба на лицензираното дружество със специална инвестиционна цел, без да подлежи на данъчно облагане, се прехвърля на неговите акционери. Законодателната идея в случая облагането на разпределената под форма на дивиденти печалба да се извърши при акционерите;

  • при скрито разпределение на печалба.

Доколкото според т. 4, б. „в“ от § 1 на ДР на ЗКПО случаите на скрито разпределение на печалбата се третират като форма на дивидент, опитите за отклонение от данъчно облагане на печалбата с корпоративен данък се санкционират не само при лицето разпределящо дивиденти (посочват в увеличение на счетоводния му финансов резултат за данъчни цели и съответно му се налага и имуществена санкция), но и при получателите им (съдружници и акционери) – получените приходи вследствие на скрито разпределение на печалбата се облагат по общия ред с корпоративен данък.

В посочените два случая независимо, че става въпрос за приходи от дивиденти от местни юридически лица при данъчно преобразуване не следва да се извърши намаление на счетоводния финансов резултат.

  • начислени приходи в резултат на разпределение на суми, доколкото тези суми са признати за данъчни цели разходи и/или водят до намаление на данъчния финансов резултат на разпределящото лице независимо от начина на счетоводното им отчитане при това лице.

Приходите, реализирани в резултат на разпределение на ликвидационни дялове от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство се признават за данъчни цели

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА
Наложен платеж

Банков превод

Данни за фактура:

Вашата поръчка е:
Приемам общите условия на сайта. Общи условия

Желая да се абонирам за бюлетин Данъци и мениджмънт

Go to top