Справка по чл. 73, ал. 1 – Особености и процедурни правила при попълване и подаване на Справка за изплатени през годината доходи на физически лица, които ще се прилагат до 31.12.2019 г. | РААБЕ Експерт

Справка по чл. 73, ал. 1 – Особености и процедурни правила при попълване и подаване на Справка за изплатени през годината доходи на физически лица, които ще се прилагат до 31.12.2019 г.

Справка по чл. 73, ал. 1 – Особености и процедурни правила при попълване и подаване на Справка за изплатени през годината доходи на физически лица, които ще се прилагат до 31.12.2019 г.
02
2019

Основанието за попълване и подаване на Справка за изплатени през годината доходи на физически лица се съдържа основно в разпоредбите на чл. 73, ал. 1 – 5 на ЗДДФЛ. Със ЗИД ЗКПО (обн., ДВ, бр. 98/2018 г.) бяха направени значителни промени в чл. 73 от ЗДДФЛ, но на основание § 37 от ПЗР на ЗИД ЗКПО те ще се прилагат за справки, за които задължението за подаване възниква след 31.12.2019 г., т.е. през 2020 г., поради което не са отразени в изложението по-долу.

 

Задължение за предоставяне на информация

В съответствие с разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ, предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на доходи са задължени да предоставят в НАП информация за изплатените през годината доходи на физическите лица, изброени изчерпателно в посочената разпоредба. Видно е, че задължението за подаване на справката за изплатени доходи е на предприятията и самоосигуряващите се лица – платци на съответните доходи.

В тази връзка следва да се има предвид, че по смисъла на § 1, т. 33 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ, „предприятие” е това по смисъла на Закона за счетоводството (ЗСч.), както и търговското представителство по закона за насърчаване на инвестициите и осигурителната каса, създадена на основание чл. 8 от КСО.

Съгласно чл. 2 от ЗСч., предприятия са:

  • търговците по смисъла на Търговския закон, включително клоновете на чуждестранните търговци;
  • местните юридически лица, които не са търговци;
  • бюджетните предприятия;
  • консорциумите по смисъла на Търговския закон, дружествата по Закона за задълженията и договорите, съвместните предприятия и други обединения, базирани на договорни отношения, по които страните имат права върху нетните активи;
  • осигурителните каси по чл. 8 от КСО;
  • търговските представителства и
  • чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава-членка на Европейския съюз, или от друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги.

ВНИМАНИЕ! Когато предприятието – платец на дохода има структурни подразделения, задължението за изготвянето и подаването на справката е на съответното предприятие, а не на неговите структурни подразделения, чийто ЕИК е с тринадесет знака.

Специален ред за попълване и подаване на формуляра е предвиден само в случаите на преобразуване или прехвърляне на предприятие. В тези случаи, на основание чл. 73, ал. 2 от ЗДДФЛ, задължението за подаване на Справката е на правоприемника, като това обстоятелство задължително се отбелязва, съгласно изискванията на утвърдения образец.

 

 

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

Данъчен наръчник – Актуален коментар и практически примери

Данъчен наръчник – Актуален коментар и практически примери

Има законен начин за намаляване на данъчната тежест. Научете КАК!

 

 Прочети още

Цена:127,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top