Трудовите досиета на служителите – съдържание и форма | РААБЕ Експерт

Трудовите досиета на служителите – съдържание и форма

Трудовите досиета на служителите – съдържание и форма
01
2017

Задължение на работодателя за водене и съхраняване на трудово досие на служителя

Всяко предприятие и организация създава и води трудови досиета на своите работници и служители, въпреки че доскоро липсваше изрична правна регламентация за тази дейност. С текстовете на чл. 128б от Кодекса на труда (ДВ, бр. 54. от 17.07.2015 г.) се запълва съществуващата законодателна празнота.

Законодателят в чл. 128б от КТ регламентира правно две задължения за работодателя:

  • Да води трудово досие на всеки работник или служител. Трудовото досие се създава при постъпване на работа и съдържа документите във връзка с възникването, съществуването, изменението и прекратяването на трудовото правоотношение – чл. 128б, ал. 1 и 2 от КТ;
  • По искане на работника или служителя да му предоставя заверени копия от съхраняваните в трудовото досие документи – чл. 128б, ал. 4 от КТ.

С новата ал. 3 на чл. 128б (ДВ, бр. 105 от 2016 г., в сила от 1.01.2017 г.) за първи път е предвидена възможност за работодателя част от документите, свързани с трудовото правоотношение, да бъдат създавани и съхранявани като електронни документи. Видът и изискванията за създаването и съхраняването им ще се определят с акт на Министерския съвет, приемането на който предстои.

Целта на промените е да се намалят разходите на работодателя за създаване, обработка и съхранение на документите, от една страна, а от друга – да се ускорят процесите на обмен на документи в предприятието. Възможността за създаване и съхраняване на документи от трудовото досие в електронен вид, следва да улесни организацията на работния процес и оптимизиране на разходите за администриране на трудовото правоотношение.

Сподели тази статия: 
Може да намерите повече информация по темата в изданието: 

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели + CD

От назначаването до уволнението - трудово право за работодатели

Процедури и готови бланки по назначаване, уволнение, дисциплинарни наказания, работно време, отпуски, командироване, здравословни и безопасни условия на труд+ Новият ред за обработване на лични данни при трудови правоотношенияПрочети още

Цена:115,20 лв

Бърза ПОРЪЧКА

Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top