Възлагане на обществени поръчки чрез обществена покана | РААБЕ Експерт

Възлагане на обществени поръчки чрез обществена покана

Възлагане на обществени поръчки чрез обществена покана
02
2015

Разяснение на промените в ППЗОП

С изменението на ППЗОП, обн. ДВ., бр. 104 от 2014 г., в сила от 16.12.2014 г., отпадна възможността за възложителя по изключение, когато не може да публикува поканата на своя профил на купувача, да публикува поканата на друг интернет адрес. В поканата, публикувана на профила на купувача, възложителят е длъжен да посочи уникалния код, под който тя е публикувана на Портала на обществените поръчки.

На Портала на обществените поръчки се осигурява публичен достъп до поканата за срока, определен от възложителя за получаване на оферти.

В съответствие с изменената редакция на чл. 9а, ал. 5 от ППЗОП, в сила от 16.12.2014 г., възложителят оттегля публичната покана чрез отбелязване в съответното поле на поканата, публикувана на Портала за обществени поръчки, когато:

  1. първоначално обявените условия са променени, или
  2. срокът за разяснения по чл. 101б, ал. 6 ЗОП не е спазен, или
  3. необходимостта от възлагане на поръчката отпадне.

След оттегляне на поканата публичният достъп до нея чрез Портала за обществени поръчки се преустановява, а на профила на купувача се публикува съобщение, че действията по възлагане на поръчката се преустановяват след датата на оттегляне.

Съгласно чл. 101б, ал. 4 от ЗОП срокът по ал. 1, т. 5 от ЗОП не може да бъде по-кратък от 7 работни дни и започва да тече от деня, който следва деня на публикуването на поканата в профила на купувача.

Съгласно чл. 101б, ал. 5 от ЗОП възложителят е длъжен отново да приложи реда за събиране на оферти по ал. 1 – 3 от тази норма, когато поканата е оттеглена поради необходимост от промяна на първоначално обявените условия.

В съответствие с алинея 6 на чл. 101б от ЗОП при писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия ден да публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Предвиденият срок за разяснения е изключително кратък, затова за да спазят този срок, възложителите трябва да предвидят във вътрешните си правила по чл. 8б от ЗОП ред за бързо придвижване на получените искания за разяснения до експертите, които трябва да изготвят разясненията по определените условия за възлагане на съответната обществена поръчка.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top