Задължения на администратора на лични данни по техническите и организационни мерки | РААБЕ Експерт

Задължения на администратора на лични данни по техническите и организационни мерки

Задължения на администратора на лични данни по техническите и организационни мерки
02
2016

Изпълнявате ли изискванията за обучение на физическите лица?

Видовете защита на личните данни са физическа, персонална, документална, защита на автоматизирани информационни системи и/или мрежи и криптографска защита:

  • Физическата защита на личните данни представлява система от технически и организационни мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп до сгради, помещения и съоръжения, в които се обработват лични данни.
  • Персоналната защита представлява система от организационни мерки спрямо физическите лица, които обработват лични данни по указание на администратора.

Една от основните мерки на персонална защита е обучение на физическите лица, които обработват лични данни по указание на администратора - чл. 7, ал. 1 и ал. 2 и т. 6.  Или казано директно администратора на лични данни е длъжен да осигурява обучение на физическите лица, които обработват лични данни по негово указание, като част от мерките за персонална защита, които е длъжен да предприема съгласно Наредба № 1 от 30 януари 2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни.

  • Документалната защита представлява система от организационни мерки при обработването на лични данни на хартиен носител.
  • Защита на автоматизираните информационни системи и/или мрежи представлява система от технически и организационни мерки за защита от незаконни форми на обработване на личните данни.
  • Криптографската защита представлява система от технически и организационни мерки, които се прилагат с цел защита на личните данни от нерегламентиран достъп при предаване, разпространяване или предоставяне.

Пълна информация по прилагане на техническите и организационни мерки, казуси и практика по тяхното прилагане, ще получите на организираните от РААБЕ семинари.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top