Започна обсъждането по ППЗОП | РААБЕ Експерт

Започна обсъждането по ППЗОП

Започна обсъждането по ППЗОП
03
2016

Какво да очакваме в новия правилник?

На втори март, точно преди националния празник, започна обсъждането на правилника за прилагане на новия Закон за обществените поръчки.

С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за обществените поръчки (ЗОП), относно:

 1. прилагане на някои изключения от приложното поле на закона;
 2. изпращане и публикуване на информация за обществените поръчки;
 3. планиране и подготовка на възлагането на обществените поръчки;
 4. провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки и на конкурс за проект;
 5. обстоятелствата, които се вписват в Регистъра на обществените поръчки и Портала за обществени поръчки;
 6. изискванията за публикуване на документи в профила на купувача;
 7. съдържанието на документите за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки, редът и начините за тяхното подаване и получаване;
 8. минималното съдържание на вътрешните правила на публични възложители за управление на цикъла на обществените поръчки;
 9. упражняването на предварителен контрол от Агенцията по обществени поръчки (АОП) и обмена на информация във връзка с контрола.

Като приложения в правилника са разработени:

 • Методика за определяне цената на договор:
  1. при обществени поръчки, които се възлагат от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия:
   • а) възложителят да упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
   • б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителя или негови обособени структури или от други юридически лица, контролирани от възложителя;
   • в) в юридическото лице – изпълнител, да няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице;
  2. когато юридическо лице, което е обект на контрол, възлага поръчки на възложителя, който го контролира, или на друго юридическо лице, контролирано от същия възложител;
  3. при обществени поръчки, които се възлагат от публичен възложител, включително когато извършва секторна дейност, на юридическо лице, ако са изпълнени едновременно следните условия:
   • а) възложителят да упражнява съвместно с други възложители върху юридическото лице контрол, подобен на този, който упражнява върху собствените си структурни звена;
   • б) повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице да е формирана от изпълнението на дейности, възложени от възложителите, които го контролират, или от други юридически лица, контролирани от същите възложители;
   • в) в юридическото лице да няма пряко частно капиталово участие, с изключение на такова, което не е свързано с контролни или блокиращи правомощия и не оказва решаващо влияние върху дейността на юридическото лице;
 • Методика за определяне на допустими съотношения между определени активи и пасиви за установяване на икономическото и финансовото състояние на кандидатите и участниците в процедури за възлагане на обществени поръчки.
Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top