Защо е важна практиката по ЗОП | РААБЕ Експерт

Защо е важна практиката по ЗОП

Защо е важна практиката по ЗОП
12
2015

Решения на КЗК и ВАС 2014 – 2015 г.

От началото на 2015 г. до сега ЗОП е променен 6 пъти.

Всички знаем, че се очаква нов ЗОП, който беше приет от парламента на първо четене в края на октомври.

За Вашата дейност е важно да следите не само промените, но и практиката по тях. Ето защо е полезно да разполагате със структурирани решения на ВАС и КЗК за периода 2014 – 2015 г.

Основанията за обжалване на решенията, действията или бездействията на възложителите в процедурите за възлагане на обществени поръчки са идентични с основанията за оспорване на индивидуалните административни актове по чл. 146, т. т. 1 – 5 от Административнопроцесуалния кодекс и по-конкретно:

  • липса на компетентност;
  • неспазване на установената форма;
  • съществено нарушение на административнопроизводствените правила;
  • противоречие с материалноправни разпоредби;
  • несъответствие с целта на закона.

В изданието Практика по прилагане на ЗОП 2014 – 2015 г. е направен подбор на влезли в сила решения на КЗК (т.е. решения, които в редица случаи са потвърдени и от Върховния административен съд), засягащи основни въпроси, свързани с подготовката на документацията за обществената поръчка (формулиране на изисквания към участниците, залагане на критерии за подбор и условия за тяхното спазване и т.н.). Също така са разгледани специфични аспекти от етапа на провеждане на процедурата по възлагане на обществената поръчка (работа на комисията за оценка, отстраняване или допускане на участници, констатиране на несъответствия с изискванията на възложителя и др.).

Подробна информация за изданието ще намерите ТУК.

Сподели тази статия: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top