ЗКПО 2019 г. | РААБЕ Експерт

ЗКПО 2019 г.

12
2018

Промени във връзка с подаване на годишната данъчната декларация

При подаване на годишната данъчна декларация, проверете промените свързани с:

  • Подаване на годишна данъчна декларация от лицата, които не осъществяват дейност по смисъла на Закона за счетоводството, когато е налице задължение за корпоративен данък или за данък върху разходите;
  • Възможност за подаване на декларацията и когато тези лица желаят да декларират други данни и обстоятелства, например възникнала загуба или суми с характер на скрито разпределение на печалба и др.;
  • Тази разпоредба е приложима и по отношение на случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност, когато не е осъществявана дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

 

Когато подготвяте и подавате данъчната декларация по ЗКПО за последния данъчен период обърнете внимание на:

  • Отпада задължението за подаване на данъчна декларация към датата на прекратяване за случаите на ликвидация и несъстоятелност;
  • Последният данъчен период е от 1 януари до датата на заличаване;
  • Срокът за подаване на последната данъчна декларация е 30 дни от датата на заличаване;
  • В същия срок се подават и другите декларации – за данък при източника и алтернативен данък;
  • Внасянето на данъците е в срока на декларирането;
  • Идентичен подход е предложен и по отношение на прекратяването на дейността на място на стопанска дейност или прекратяване на неперсонифицирано дружество;

Представляващият през този период – ликвидатор, синдик, представляващият място на стопанска дейност, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса следва да удържи, декларира и внесе данъка, дължим за този последен период.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top