Общи условия за провеждане на обучения по възлагане | РААБЕ Експерт

Общи условия за провеждане на обучения по възлагане

1.1    Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между РААБЕ България ООД, ЕИК 121250175, адрес гр. София 1040, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 112, ет. 2, представлявано от Надежда Христова Цветкова, в качеството на Управител, наричано занапред ОРГАНИЗАТОР, от една страна, и от друга страна, лицето възлагащо организиране и провеждане на семинар/обучение, нарично занапред ВЪЗЛОЖИТЕЛ.
1.2    ОРГАНИЗАТОРЪТ организира и провежда семинари/обучения самостоятелно или в сътрудничество с други съорганизатори, или външни сътрудници, които предoставят тези услуги, съгласно правните разпоредби на република България.
1.3    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изразява съгласието си с тези общи условия чрез подаване на заявка за организиране и провеждане на семинар/обучение. Общите условия са в сила и при бъдещи и следващи заявки на участника, без да се изисква друго отделно споразумение. Споразуменията, които се отклоняват от тези Общи условия или ги допълват, или прекратяват, трябва да бъдат сключени в писмен вид.

2.    Предмет на изпълнение

2.1    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ОРГАНИЗАТОРЪТ приема срещу възнаграждение да организира и проведе практически семинар/обучение на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възоснова на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласно изготвена от ОРГАНИЗАТОРА и окончателно потвърдена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, включваща уточнената между двете страни информация относно темата, мястото, лектора, периода на провеждане, програма и цена на семинара/обучението.


3.    Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

3.1    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи семинара/обучението на неговите служители във вида и в сроковете, уговорени между страните и описани в окончателно потвърдената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, изготвена от ОРГАНИЗАТОРА.
3.2    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
3.2.1    да заплати на ОРГАНИЗАТОРА уговореното възнаграждение;
3.2.2    при поискване и със съдействието на ОРГАНИЗАТОРА да уточни мястото, периода на провеждане, въпросите и темата, предмет на семинара/обучението;
3.2.3    да осигури на ОРГАНИЗАТОРА съдействието и информацията, необходими му за качественото провеждане на семинара/обучението;
3.2.4    да осигури на ОРГАНИЗАТОРА достъп до помещенията, в които ще се проведе семинарът/обучението, в случай, че семинарът/обучението се провежда в помещения, които са собственост или са наети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.2.5    да предостави при поискване от ОРГАНИЗАТОРА списък с имената на участниците в семинара/обучението;

4.    Права и задължения на ОРГАНИЗАТОРА

4.1    ОРАНИЗАТОРЪТ има право:
4.1.1    да получи уговореното възнаграждение;
4.1.2    да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да уточни периода на провеждане, мястото, проблемите и темата на семинара/обучението;
4.1.3    да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие и информация при провеждане на семинара/обучението;
4.1.4    да получи достъп до помещенията, в които ще се проведе семинарът/обучението, в случаи, че семинарът/обучението се провежда в помещения, които са собственост или са наети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4.1.5    да получи при поискване списък с имената на участниците в семинара/обучението.
4.2 ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава:
4.2.1 да положи необходимата грижа за качествено провеждане на семинара/обучението;
4.2.2   да проведе семинара/обучението на уговореното място в уговорения срок и вид.
4.2.3    след приключване на семинара/обучението да предостави на участниците сертификат за участие.
4.2.4    да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  или станала му известна при или по повод организирането и провеждането на семинара/обучението.
4.3    ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото по независещи от него причини да променя лектора, при което не е длъжен да информира участника за тази промяна и в този случай участникът няма право да прекратява заявката, както и да иска връщане на внесената за обучителната дейност сума (или съответна част от нея).
4.4    В случай, че семинарът/обучението не се осъществи по вина на ОРГАНИЗАТОРА, но не и поради независещи от него причини, той ще върне на участника внесената за неосъществения семинар/обучение сума.


5.    Заявка и платежни условия

5.1    Подаването на заявката за организиране и провеждане на семинар/обучение се извършва по телефона или в писмен вид по пощата, e-mail, факс, чрез попълване на форма за заявка в интернет, или лично в офиса на ОРГАНИЗАТОРА. Заявката се смята за приета след получаването й от ОРГАНИЗАТОРА. В заявката трябва да бъде посочена информация относно желаната от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тема на семинара/обучението, място, период на провеждане, брой участници.
5.2    След приемане на заявката ОРГАНИЗАТОРЪТ изготвя и изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по e-mail или факс оферта, съдържаща информация за точната тема, лектора, периода на провеждане, програмата и цената на семинара/обучението. След потвърждаване на офертата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ОРГАНИЗАТОРЪТ изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проформа фактура за сумата, която трябва да бъде заплатена за провеждането на семинара/обучението. След превеждане на тази сума ОРГАНИЗАТОРЪТ издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура за получената сума.
5.3    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осъществи плащането безкасово, по банкова сметка и в срок, посочени в проформа фактурата, но не по-късно от три работни дни преди началната дата на семинара/обучението. Плащането се счита за осъществено от момента на постъпване на сумата по сметката на ОРГАНИЗАТОРА. В случай, че плащането се извърши след изтичане на срока за плащане ОРГАНИЗАТОРЪТ запазва правото си да  отложи организирането и провеждането на семинара/обучението за последващ период, предварително съгласуван с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.    Отказ от провеждане на семинара/обучението

6.1    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се откаже от провеждането на семинара/обучението чрез писмено уведомяване, което да предаде на ОРГАНИЗАТОРА по пощата, факс или e-mail. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да плати на организатора неустойка за прекратяването:
-    в размер на 100% от цената на семинара/обучението, ако известието за отказ е връчено на ОРГАНИЗАТОРА в срок по-малък от 3 работни дни преди началната дата на семинара/обучението;
-    в размер на 70% от цената на семинара/обучението, ако известието за отказ е връчено на ОРГАНИЗАТОРА в срок по-малък от 7 работни дни преди началната дата на семинара/обучението (но повече от 3 работни дни преди началната дата на семинара/обучението),
-    в размер на 50% от цената на семинара/обучението, ако известието за отказ е връчено на ОРГАНИЗАТОРА в срок по-малък от 10 работни дни преди началната дата на семинара/обучението (но повече от 7 работни дни преди началната дата на семинара/обучението),
6.2    В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпрати своето уведомление за отказ според предходните положения, няма право да му бъде върната сумата (или съответна част от нея) за семинара/обучението.

7.    Рекламация

7.1    Рекламацията се извършва писмено по пощата, факс или e-mail. В писмената рекламация трябва да бъде посочена причина и да се опише характера на недостатъците на семинара/обучението.
7.2    В случай, че ОРГАНИЗАТОРЪТ признае рекламацията за основателна, той осигурява нейната корекция на собствени разноски. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на определено намаление от цената на семинара/обучението. Ако ОРГАНИЗАТОРЪТ не може да осигури корекция на основателната рекламация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи обратно цялата сума, която е платил за семинара/обучението.
7.3    Рекламацията трябва да бъде коригирана до 30 дни след нейното оповестяване.
7.4    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да оповести недостатъците на семинара/обучението след тяхното установяване и без излишно отлагане, при това най-късно до 10 работни дни след приключване на семинара/обучението. В случай, че недостатъците са оповестени със закъснение, отговорността за тях отпада.

8.    Защита на личните данни

8.1    ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да да обработва, архивира и ползва получените лични данни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и участниците за нуждите по изпълнение на задълженията, свързани с организирането и провеждането на семинара/обучението.
8.2    ОРГАНИЗАТОРЪТ се задължава да пази в тайна тези данни, да не ги продава и да предотвратява злоупотреба с тях. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да използва получените лични данни на участниците за маркетингови цели при условие, че уведоми участниците за това по време на семинара/обучението и при липса на изричен писмен отказ от страна на някой от участниците.
8.3    ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да изготвя звуково-образни записи на семинара/обучението и да публикува и разпространява тези звуково-образни записи освен в случаите на изрично несъгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ОРГАНИЗАТОРЪТ трябва да уведоми за това свое право участниците по време на семинара/обучението. ОРГАНИЗАТОРЪТ няма право да публикува и разпространява звуково-образни записи, касаещи участници, които са изразили изрично писмено несъгласие за това.

9.    Авторски права

9.1    ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да бъде наясно, че материалите и помощните средства, изказванията и самата лекция в рамките на семинара/обучението могат цялостно или в отделни свои части да бъдат защитени с авторски права.
9.2    В този случай ОРГАНИЗАТОРЪТ дава съгласието си за ползване на материалите и помощните средства в рамките на семинара/обучението за целта, според която са предназначени, т.е за  обучението на участниците. Даването на това съгласие е включено в цената на семинара/обучението.
9.3    Без предварителното съгласие на ОРГАНИЗАТОРА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и участниците нямат право под каквато и да е форма и по какъвто и да е начин да разпространяват, предоставят и правят копия на материалите, помощните средства, изказванията и лекцията на семинара/обучението.


10.    Заключителни разпоредби

10.1     Тези Общи условия за организиране и провеждане на семинари/обучения имат силата на договор и са задължителни за ОРГАНИЗАТОРА и за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да ги променя едностранно. С оглед на това промените ще се отнасят до семинари/обучения, заявките за които са получени след публикуването на изменените Общи условия на интернет страницата на ОРГАНИЗАТОРА.

 

Бърза ПОРЪЧКА

Go to top