Дарение и признаване на разход за фирма по ЗКПО | РААБЕ Експерт

Дарение и признаване на разход за фирма по ЗКПО

Дарение и признаване на разход за фирма по ЗКПО
Въпрос: 

Фирма иска да направи дарение на футболен отбор под формата на парична сума за закупуване на екипи на своите футболисти. Ще се признае ли това дарение като разход за фирма, попада ли това дарение в някой от даренията изброени в чл. 31 от ЗКПО.

Отговор от експерт: 
Валентина Ватева – Гековаданъчен експерт
Отговор: 

Счетоводните разходи, отчетени във връзка с безвъзмездно предоставени парични средства на физическо или юридическо лице ще се третират като разходи за дарения по реда на чл. 31 от ЗКПО. За целите на данъчното облагане с корпоративен данък се признават разходите за дарения до определен ограничителен праг в зависимост от лицата, които са посочени в чл. 31, ал. 1 – ал. 4 от същия закон, в чиято полза са направени и при условие, че дарителят – данъчно задължено лице е приключил календарната година (данъчния период) със счетоводна печалба (положителен счетоводен финансов резултат).

От данните на въпроса не става ясно какъв е статутът на футболния отбор – напр. спортен клуб, регистриран по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) или друга форма за организиран спорт към дадено предприятие, вкл. и бюджетно предприятие, или учебно заведение – училище, висше училище, академия, за да може да се направи конкретна преценка съобразно нормата на чл. 31 от ЗКПО.

Съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗКПО за данъчни цели се признават счетоводните разходи за дарения в общ размер до 10 % от положителния счетоводен финансов резултат, когато разходите са направени в полза на лицата, посочени в т. 1 – т. 18 на разпоредбата. Ако става дума за спортен клуб, който не е търговско дружество, а е по ЗЮЛНЦ, следва да имате предвид, че в т. 14 от цитираната разпоредба са посочени само юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.

Следователно, разходът за дарение на фирмата Ви може да бъде данъчно признат по реда на чл. 31 от ЗКПО, ако има доказателства, че футболният отбор (надареното лице) попада сред посочените в чл. 31 и предметът на дарението е получен – ал. 6 на с. чл. В противен случай така извършените разходи ще се третират по реда на чл. 26, т. 7 от ЗКПО като непризнати разходи за дарения извън посочените в чл. 31.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Право и мениджмънт
Таг новини: 
счетоводните отчетидарение
Go to top