Дължи ли се данък при източника в България в нашия случай? | РААБЕ Експерт

Дължи ли се данък при източника в България в нашия случай?

Ако българско юридическо лице (ЕООД), прекратено с доброволна ликвидация, изплаща ликвидационен дял на едноличния собственик на капитала – физическо лице, местно за данъчни цели на Великобритания, дължи ли се данък при източника в България?
Въпрос: 

Ако българско юридическо лице (ЕООД), прекратено с доброволна ликвидация, изплаща ликвидационен дял на едноличния собственик на капитала – физическо лице, местно за данъчни цели на Великобритания, дължи ли се данък при източника в България?

Отговор: 

Доходите от ликвидационни дялове, реализирани от чуждестранни физически лица, с източник в България подлежат на облагане с окончателен данък съгласно чл. 38 от ЗДДФЛ. Данъкът е в размер на 5% и се налага върху данъчна основа, определена като положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дяловете в дружеството.

СИДДО между България и Великобритания и Северна Ирландия предвижда възможност за освобождаване на доходите от ликвидационен дял от окончателния данък по ЗДДФЛ. Основанието за това може да се намери в чл. 21 от СИДДО или както се застъпва в част от теорията – в чл. 12 от СИДДО с Великобритания. И в двата случая ефектът е един и същ – доходът се освобождава от облагане в държавата на източника на дохода.

Приложението на СИДДО се обуславя от доказване на наличието на основания за това. Ако доходът на чуждестранното лице от същия платец не надвишава 500 000 лв. в рамките на данъчната година, наличието на основанията за прилагане на СИДДО се удостоверява пред предприятието – платец на дохода, в сроковете за внасяне на данъка по ЗДДФЛ, т.е. до края на месеца, следващ тримесечието, през което е начислен ликвидационният дял.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Право и мениджмънт
Таг новини: 
физически лицаСИДДО
Go to top