ЕООД и наемни отношения | РААБЕ Експерт

ЕООД и наемни отношения

ЕООД и наемни отношения
Въпрос: 

ЕООД наема помещение за офис от физическо лице с договор за отдаване под наем. С РКО са изплатени договорените суми за периода от м.Септември до м. Декември включително.

Кой трябва да внесе данъка и да го декларира с декл. по чл. 55?

В териториалната дирекция на НАП са казали, че само за м. Септември наемателят е длъжен да внесе дължимия данък след приспадане на нормативно признатите 10 %, а за следващите 3 месеца, това задължение е на наемодателя.

Кога трябва да се подаде декларацията и от кого?

Отговор: 

Редът за определяне на дължимия авансово данък за доходите от наем е регламентиран в разпоредбите на чл. 44 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). На основание чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ, когато платецът на доходите от наем е предприятие, както е и в конкретния случай, платецът е задължен да определя и удържа дължимия авансово данък при изплащането на дохода. Удържаният данък се внася в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) по мястото на регистрация на платеца на дохода. За доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, не се удържа и внася авансов данък, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред предприятието, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година (виж чл. 65, ал. 12 и 13 и чл. 66, ал. 1 от ЗДДФЛ).

На основание чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, които са задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават декларация по образец за дължимите данъци.

Видно от цитираните разпоредби, задължението за авансово облагане на доходите от наем и съответно за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ е на предприятието – платец на дохода (ЕООД-то). От друга страна, датата на изплащането на дохода е от изключителна важност, за да се определят задълженията на предприятието-наемател по конкретния казус. Не сте посочили датата, на която е изплатен доходът на физическото лице, но от описаните факти може да се направи извод, че наемът за месеците септември, октомври, ноември и декември е платен на една и съща дата. В тази връзка са възможни следните хипотези:

  • Плащането е направено до края на м. септември 2016 г. – в този случай дружеството е задължено да удържи авансово данък върху цялата сума и да го внесе в срок до 31 октомври 2016 г. В същия срок се подава и декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ. Фактът, че част от наема се отнася за последните три месеца от годината не променя това данъчно третиране, тъй като меродавна е датата на плащането на наема, а не датата на начисляването му;
  • Плащането е направено през последното тримесечие (от 01.10.-31.12.2016 г.) – в този случай дружеството не е задължено да удържа авансово данък, включително за наема, начислен за м. септември;
  • Плащането е направено през последното тримесечие на годината, но наемодателят (физическо лице) писмено е декларирал, че желае да му бъде удържан авансово данък. В този случай дружеството е задължено да удържи авансово данък върху цялата сума и да го внесе в срок до 31 януари 2017 г. В същия срок следва да се подаде и декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Независимо дали предприятието е удържало авансово данък или не физическото лице не подава декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ. За получения доход от наем през 2016 г. лицето трябва да подаде годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30.04.2017 г. Към данъчната декларация се прилага служебна бележка за изплатения облагаем доход и за удържания авансово данък (ако има такъв), която дружеството е задължено да издаде на физическото лице, предвид разпоредбата на чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ. В годишната данъчна декларация лицето определя дължимия годишен данък, в т.ч. и за доходите от наем, и от определената сума приспада авансово удържания данък, посочен в служебната бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ. Установената разлика се внася в срок до 30 април 2017 г.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Данъци и счетоводство
Go to top