Издаване на фактура във формат pdf | РААБЕ Експерт

Издаване на фактура във формат pdf

Издаване на фактура във формат pdf
Въпрос: 

Трябва ли фактурата да бъде подписана с електронен подпис?

Съгласно чл. 6, ал.1 от Закона за счетоводството, чл. 114 от ЗДДС, чл. 78 от ППЗДДС, печатът и подписът не са задължителни реквизити на данъчната фактура. Фактурите, които издаваме се изпращат в електронна формат (pdf файл) на електронната поща на контрагентите ни. На съставител указваме името на лицето, съставило документа и ги изпращаме на контрагентите ни без подпис и печат. Един от тях настоява, че след като фактурата не е подписана с електронен подпис, сме в нарушение на закона и това не е редовен данъчен документ.

Трябва ли фактурата да бъде подписана с електронен подпис, когато е във формат (pdf)?

Отговор: 

Съгласно чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството, първичен счетоводен документ, адресиран до външен получател не трябва да съдържа печат на предприятието издател и име и подпис на съставителя, респективно име и подпис на получателя на документа. В чл. 114 от Закона за данък върху добавената стойност, регламентиращ реквизитите, които следва да съдържа фактурата, за да отговаря на изискванията на закона, също няма изискване за наличие на подпис и печат на издателя, както и за подпис на получателя. В този смисъл, издаден първичен счетоводен документ (фактура), в който липсват реквизитите печат и подпис, следва да се счита за редовно издаден и съответстващ както на изискванията на Закона за счетоводството, така и на Закона за данък върху добавената стойност.

Закона за счетоводството определя, че счетоводният документ е хартиен или технически носител на счетоводна информация (чл. 4, ал. 1). Във вашата конкретна ситуация, издаденият първичен счетоводен документ (фактура) следва да се приеме като технически носител на информация (създаден PDF файл), който в последствие се разпечатва и придобива формата на хартиен носител. Факта, че генерираният първичен счетоводен документ е изпратен на своя получател по електронен път (електронна поща) по никакъв начин не може да го превърне в електронен документ. Т.е. така издадената фактура остава да бъде хартиен или технически носител на регистрираната стопанска операция, за която чл. 6, ал. 1 от Закона за счетоводството не изисква да съдържа реквизитите: печат и подпис.

Чл. 4, ал. 5 от Закона за счетоводството допуска счетоводният документ да може да бъде електронен документ, но за да се счита такъв, същия следва да бъде издаден съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и съответно да бъде подписан с електронен подпис. Доколкото в запитването не става въпрос за електронен документ, то не намираме за уместно да се изисква хартиен или технически носител на счетоводна информация да бъде подписан с електронен подпис, тъй като подобно изискване не е заложено в чл. 4 на Закона за счетоводството.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Данъци и счетоводство
Таг новини: 
е-услугифактура
Go to top