Как се осигурява лице, което е собственик на две търговски дружества /ЕООД/ и същевременно работи по трудов договор в трето дружество? | РААБЕ Експерт

Уважаеми клиенти, Във връзка с въведеното в България извънредно положение поради пандемията от COVID-19, Ви уведомяваме, че въвеждаме дистанционен режим на работа за всички служители на РААБЕ България ЕООД. Нашият офис ще е затворен, но продължаваме да обслужваме Вашите поръчки и да доставяме издания.
За връзка с отдел “Oбслужване на клиенти”можете да ни намерите на: тел.: 0893 444 310 / 0879 545 426 / 0896 669 914; имейл: service@raabebg.com
За връзка с отдел „Семинари в област Образование” можете да ни намерите на: тел.: 02 974 17 81 / 0879 545 417; имейл: academy@raabebg.com

Как се осигурява лице, което е собственик на две търговски дружества /ЕООД/ и същевременно работи по трудов договор в трето дружество?

Как се осигурява лице, което е собственик на две търговски дружества /ЕООД/ и същевременно работи по трудов договор в трето дружество
Въпрос: 

Как се осигурява лице, което е собственик на две търговски дружества /ЕООД/ и същевременно работи по трудов договор в трето дружество?

Отговор от експерт: 
Вержиния Заркова
Отговор: 

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване ежегодно се определя максималният месечен осигурителен доход, чиято стойност не бива да се надхвърля когато се преценяват доходите, върху които се дължат осигурителните вноски за всички категории осигурени лица. През 2013 г. максималният размер на месечният осигурителен доход е 2200 лв. Когато осигурените работят и получават доходи на повече от едно основание за да се направи преценка на дохода, върху който за тях се дължат осигурителните вноски трябва да се има предвид разпоредбата на чл. 6, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване.

Съгласно посочената разпоредба, за лицата, които получават доходи от дейности на различни основания по чл. 4, осигурителните вноски се внасят върху сбора от осигурителните им доходи, но върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, по следния ред:

1. доходи от дейности на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2;
2. осигурителен доход като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества, упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители;
3. доходи за работа без трудово правоотношение.

В посочения случай лицето работи като:

  • служител по трудово правоотношение, осигуряването му в това качество се провежда на основание  чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване;
  • управител на еднолично търговско дружество – осигуряването му в това качество се провежда на основание  чл. 4, ал. 1, т. 7 от кодекса;
  • собственик на търговско дружество – осигуряването на такива лица се провежда на основание  чл. 4, ал. 3, т. 2 от кодекса.

Сборът от доходите върху които за осигурения се дължат осигурителните вноски по първите две правоотношения е равен на максималният месечен осигурителен доход определен за 2013 г. – 2200 лв. Поради това за работата на лицето в качеството му на едноличен собственик на търговско дружество осигурителни вноски не се дължат.

Данните за осигуряването на лицата, които упражняват дейности, за които подлежат на осигуряване се подават за всеки месец поотделно за всяко лице по реда на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

На основание чл. 3, ал. 9 от посочената наредба, за лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 от КСО, се подава декларация обр. № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.

По силата на посочената разпоредба, в посочения случай декларация образец № 1 трябва да се подава с данни за осигуряването и за трите вида дейности на лицето, независимо от обстоятелството, че за него като собственик на еднолично търговско дружество осигурителни вноски не се дължат.

Данните за осигурения по трудовото правоотношение се подават като в т. 12 в Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“ се вписва код 01, а за осигуряването му като управител на търговско дружество се вписва код 10. Данните за лицето като собственик на търговско дружество се подават със специален код предназначен за това, с който се подават данни само за дължими данъци по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Това е код за вид осигурен 90 – „за лицата, получаващи доходи по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за които не се подават данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване (осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в осигуряване и др.), но задължително се подава информация за данъка по чл. 42 от закона; за лицата, полагащи труда си на територията на Република България, за които се прилага осигурителното законодателство на друга държава, но се дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица и др.“

Когато се подава декларация образец № 1 с код за вид осигурен 90 в нея се попълват само данните за данъка в полетата на точки 31,31а, 32 и 33;

Съгласно § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредба на Закона за данъците върху доходите на физическите лица: „Трудови правоотношения“ са: правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Персонал и осигуряване
Таг новини: 
социално осигуряване
Go to top