Какви са задълженията на българско физическо лице при договор с компания от САЩ? | РААБЕ Експерт

Какви са задълженията на българско физическо лице при договор с компания от САЩ?

Какви са задълженията на българско физическо лице при договор с компания от САЩ?
Въпрос: 

Физическо лице, което няма никакви доходи в България плаща само здравно осигурителни вноски, има сключен договор с Американска Компания за извършването на услуги, за които не се изисква лицето да напуска територията на България. Тази компания му изплаща всеки месец възнаграждение по банковата сметка.

Какви задължения произтичат за това лице в България?

Отговор: 

Ако за извършване на услугите се изисква специална регистрация или правоспособност, която определя изпълнителя като лице, упражняващо свободна професия или той по свой избор е вписан в регистър БУЛСТАТ като лице упражняващо свободна професия, той следва да внася осигурителни вноски от свое име и за своя сметка като самоосигуряващо се лице (чл. 5, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/).

На основание чл. 4, ал. 3, т. 1 от КСО задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт /фонд „Пенсии“/ са лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО). Задължението за осигуряване на лицата, регистрирани като упражняващи свободна професия, възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване (чл.1, ал.1 от НООСЛБГРЧМЛ). Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установяват с декларация по утвърден образец /окд 5/, подадена до ТД на НАП по постоянен адрес в 7-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство  (чл. 1, ал. 2 от НООСЛБГРЧМЛ).

На основание чл. 6, ал. 2 от КСО, доходът, върху който се дължат осигурителни вноски, включва всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност.

Съгласно чл. 6, ал. 8 от КСО осигурителните вноски за самоосигуряващите се лица са за тяхна сметка и се дължат авансово върху избран от тях месечен осигурителен доход, който не може да бъде по-малък от минималния месечен размер на осигурителния доход и по-голям от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на ДОО (ЗБДОО) за съответната година. Максималният месечен размер на осигурителния доход за 2016 г. е 2600 лв. Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, започнали дейност през 2015 и 2016 г. е в размер на 420,00 лв. (чл.9, ал.2 от ЗБДОО за 2016 г.). Авансовите осигурителни вноски се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят (чл. 3, ал. 1 от НООСЛБГРЧМЛ).

След края на календарната година, самоосигуряващите се лица формират и окончателен месечен размер на осигурителния доход, въз основа на доходите, декларирани в годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (по аргумент от чл. 6, ал. 9 от КСО).

По описания ред се внасят задължителните осигурителните вноски за фонд „Пенсии“, за ДЗПО (за родените след 31.12.1959 г.) и за здравно осигуряване, както и осигурителните вноски за фонд „Общо заболяване и майчинство“, ако лицето е избрало да се осигурява и за тези рискове.

Осигурителните вноски върху възнагражденията по граждански договор, изплащани на физически лица, които не са регистрирани като самоосигуряващи се лица, се дължат от възложителите. В този случай осигурителните вноски се внасят от името на възложителя по договора, който удържа от възнаграждението осигурителните вноски за сметка на физическото лице и ги внася в бюджета заедно с осигурителните вноски за своя сметка. Поради липсата на спогодба в областта на социалното осигуряване между България и Съединените американски щати, американската компания не може да бъде задължена да се регистрира в България като осигурител и съответно да удържа и внася дължимите осигурителни вноски по реда на българското законодателство.

Сподели тази статия: 
Категория новини: 
Право и мениджмънт
Таг новини: 
физически лицаЗДДФЛтрудов договор
Go to top